Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Základná škola vo Valaskej je od januára 2002 školou s právnou subjektivitou. Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. Od roku 2004 je školou spoločného školského obvodu obcí Valaská, Hronec, Osrblie.

Od leta 2009 do začiatku školského roka 2010/2011 prebehla rozsiahla rekonštukcia troch budov školy.

V decembri 2014 Obec Valaská vydala pre našu školu novú zriaďovaciu listinu na základe odporúčania komisie MŠVVaŠ SR na zapožičanie čestných názvov školám, ktorá legislatívne ukončila proces udelenia čestného názvu "Základná škola Jaroslava Simana" . Čestný názov nám patrí od 6.11.2014.


Názov školyZákladná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská
Adresa školyOktóbrová 16 , 976 46 Valaská
Telefón+421486176927
E-mailriaditel@zsvalaska.edu.sk
WWW stránkazsvalaska.edupage.org
ZriaďovateľObec Valaská

Vedúci zamestnanci školy

Od 1. júla 2020 je riaditeľkou školy PaedDr. Michaela Badinková. Zástupkyňou pre 1. stupeň je od 1. augusta 2015 PaedDr. Miriam Slivková a zástupkyňou pre 2. stupeň je od 1. augusta 2020 Mgr. Ingrid Sedliaková.


 Meno, priezviskoe-mail
Riaditeľka školyPaedDr. Michaela Badinkováriaditelzsvalaska@sanynet.sk
ZRŠ 1. stupeňPaedDr. Miriam Slivkovázastupkyne@sanynet.sk
ZRŠ 2. stupeňMgr. Ingrid Sedliakovázastupkyne@sanynet.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
PredsedaIng. Dundovič Ján
PodpredsedaMgr. Piliarová Štefánia
Pedagogickí zamestnanciMgr. Skladaná Soňa
Ostatní zamestnanciBániková Anna
Zástupcovia rodičovBachratý Erik
 Levíková Alena
 Mgr. Nitková Janeta
 Vaníková Alexandra
Zástupca zriaďovateľaDatko Richard
 PhDr. Mgr. Kúdelková Zuzana
 Ing. Rolincová Zuzana MSc.

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Valaská
SídloNámestie 1. mája 460/8
Telefón048/6711500
E-mailpodatelna@valaska.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy v uvedenom zložení pracovala od 13.10. 2020. Voľba nového člena z radov zamestnancov školy z dôvodu odchodu členky na materskú dovolenku prebehla na pedagogickej porade v mesiaci august. V školskom roku 2020/2021 sa Rada školy stretla jedenkrát z dôvodu prebiehajúcej pandémie COVID - 19.

13. októbra 2020 na svojom zasadnutí prerokovala správu o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. Členovia Rady školy boli oboznámení so školským vzdelávacím programom. Tiež boli oboznámení o priebehu dištančného vzdelávania v školskom roku 2019-2020.

Na začiatko školského roka 2020/2021 bolo riaditeľkou školy zriadených šesť metodických orgánov. Vo vedení nastala zmena na poste vedúcej PK jazykov. Poverená bola Mgr. Denisa Maťovčíková, ktorá vystriedala Mgr. Beátu Némethovú, ktrotá bola vymenovaná do funkcie výchovného a karierového poradcu školy.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. stupeňMgr. Uhrinová Miriam1. - stupeň, asistenti učiteľa
MZ ŠKDMgr. Poliaková Monikavychovávateľky
PK jazykyMgr. Maťovčíková DenisaSJL, ANJ, NEJ, RUJ, TOF
PK - spoločenskovednáMgr. Skladaná SoňaGEO, DEJ, CHE, BIO, RGV, OBN
PK - MAT, FYZRNDr. Rafajová MarianaMAT, FYZ, THD, INF
PK - výchovných predmetovMgr. Pohorelcová JankaTSV, ETV, NBV, VUM, HUV, VYV, SEE

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 382

Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:

V úvodnej štatistike sme evidovali 382 žiakov z toho na 1. stupni 177 žiakov, na 2,. stupni 205 žiakov. Z celkového počtu sme na začiatku školského roka evidovali 24 žiakov individuálne začlenených, 15 žiakov so ŠVVP (špeciálno výchovno - vzdelávacie potreby), 5 žiakov zo SZP ( sociálne znevýhodneného prostredia), 25 žiakov v HN ( hmotnej núdzi). 4 žiaci mali povolené individuálne vzdelávanie a 16 žiakov malo povolené plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. V priedehu školského roka sa do našej školy prihlásili spolu 4 žiaci a odhlásilo sa spolu 9 žiakov z dôvodu zmeny trvalého bydliska, alebo z dôvodu preradenia žiakov do ŠZŠ. Ku koncu školského roka sme evidovali 377 žiakov v 18 triedach. Priemerná naplnenosť tried bola 20,94 čo je o 0,23 menej ako v minulom školskom roku.

ŠKD navštevovalo 133 detí v 5 oddeleniach. V priebehu školského roka sa počet oddelení a počet detí menil z dôvodu mimoriadnych opatrení a prediehajúcej pandémie COVID - 19 z nutnosti, dodržiavania pandemických opatrení.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22222222218
počet žiakov454641453945374440382
z toho v ŠKD37313728     133

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Na základe personálnych zmien vyplývajúcich z minulého školského roka sme prijali 5 nových pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ) a 1 nepedagogického zamestnanca (ďalej len NZ). V auguste sme prijali 2 kvalifikovaé učiteľky prvého stupňa, 3 kvalifikovaných učiteľov druhého stupňa, kombinácie - MAT - THD, TSV, 5 pedagogických asistentov a 1 zastupujúceho školníka.

V priebehu školského roka došlo k 1 personálnej zmene, a to na pozícii učiteľa druhého stupňa, kombinácia ANJ,

V školskom roku 2020/2021 v škole pracovalo spolu 52 zamestnancov - 38 pedagogických zamestnancov a 14 nepedagogických zamestnancov.

Údaje v tabuľke sú uvedené k 15.9.2020.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP27142714
DPP111111
Z nich znížený úväzok 1 2(EO, školník)0,650,5 (školník), 0,5 (EO)
ZPS010 
Na dohodu    
Spolu38143814

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci členovia pedagogického zboru sú kvalifikovaní.

Jedna vychovávateľka si dopĺňala úväzok ako asistentka (6 hod.).

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02626
vychovávateľov05 (z toho 1 aj ako asistent)5 (z toho 1 aj ako asistent)
asistentov učiteľa066
školský psychológ000
ŠŠ pedagóg011
spolu03838

Predmety vyučované nekvalifikovane

Odbornosť vyučovania hlavných predmetov patrí medzi naše priority. Personálne obsadenie školy nám neumožňuje vyučovať odborne všetky predmety na 2. stupni, a to výtvarnú výchovu, občiansku náuku, techniku, etickú výchovu, informatiku Z celkového počtu vyučovacích hodín bolo neodborne odučených 57 (16,4 %) vyučovacích hodín.


RočníkPredmetPočet hodín týždenne
všetky ročníky 2. st. VYV10
5. - 8. ročníkTHD9
6. - 9. ročníkOBN8
5. - 9. ročníkETV1
5. - 6. ročníkMAT10
8. ročníkTSV2
5. - 9. ročníkINF17
Spolu 57

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Prípravu žiakov na súťaže a olympiády považujeme za súčasť vyučovacieho procesu. Vzhľadom na prerušenie vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID19 nebolo možné absolvovať súťaže v takom rozsahu ako zvyčajne.

Zúčastnili sme saj internetovej súťaže iBobor. Bohaté zastúpenie mali aj rôzne MAT súťaže - Pytagoriáda ( 53 žiakov) online formou v okresnom kole sme mali 9 úspešných riešiteľov, Maksík (32 žiakov), Všetkovedko (14 žiakov) a Expert (12 žiakov).


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. koloSR
Pytagoriáda53online formou  9 úspešných riešiteľov
Hviezdoslavov Kubín9online formou  Laura Predajnianska, Filip Bella, Romana Hadžegová
Olympiáda ANJ53. miesto  Lenka Kučeráková
Biologická olympiáda5 online formou   
Všetkovedko14     
Expert12    
Maksík a Maks32    
iBobor78    
ŠK technickej olympiády12    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Žiaci 7. ročníka vypracovali projekt Som Valašťan zameraný na spoluprácu žiakov školy s obcou Valaská. Z dôvodu prerušeného vyučovania sa ich činnosť zamerala na pomoc ľuďom v DSS.

Žiaci 9. ročníka vypracovali projekt ,, Nová tvár Lipovej" v spolupráci s organizáciou ,,Roots&Shoots s cieľom revitalizácie altánkov v katastri obce Valaskej.

Pravidelne sme prispievali do obecných novín Valaštiansky hlásnik

Zapojili sme sa do celoslovenského projektu ,,Detský čin roka 2021" kde sa žiaci našej školy dostali do nominácie na detský čin, čím zviditeľnili dobré skutky žiakov školy v rámci celého Slovenska.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

A) Dlhodobé:

Školy za demokraciu - peventívny program pre žiakov a mládež, ktorý rozvíja kompetencie žiakov v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti a vymedzovaním sa voči všetkým formám intolerancie, stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia, realizovaný na našej škole v triede 7.B, koordinátorkou projektu je S. Skladaná.

Pomáhajúce profesie v edukácii II - projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Po vyhlásení výzvy sme boli úspešne vybratý do tohto Národného projektu, ktorý je financovaný Európskym sociálnym fondom v operačnom programe Ľudské zdroje, čím sme získali finančné zdroje na 4 asistentov, ktorí pracujú pod vedením školského špeciálneho pedagóga.

B) Krátkodobé:

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka - sa pre pandémiu COVID 19 neuskutočnilo

Súťaž o najlepší triedny kolektív - náš projekt - zvíťazila 8 .A trieda.

Nová tvár Lipovej - projekt vypracovaný žiakmi 9. B triedy v spolupráci s organizáciou Roots&Shoots. Výsledkom tejto spolupráce je zrenovovaný areál altánkov v extraviláne obce Valaská, ktorý slúži nielen žiakom školy, ale obyvateľom obce Valaská.

Som Valašťan- projekt vypracovaný žiakmi 7. A a 7. B triedy ako dobrovoľnícka činnosť občanom Valaskej, výsledkom ktorej bola spolupráca s DSS v okolí obce a nadviazaná družba s Denným stacionárom pre seniorov Nemecká. Z dôvodu pandemickej situácie sa nemohla uskutočniť priama činnosť v obci, preto sa žiaci zamerali na písomný kontakt s obyvateľmi domovov sociálnych služieb.

Spolu múdrejší- je rozvojový projekt vyhlásený MŠVVaŠ na pomoc žiakom ohrozených školským neúspechom prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov, vytvátať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v poobedňajších hodinách v mesiacoch apríl až jún po prechode z dištančnej na prezenčnú výučbu.

Letná škola - je rozvojový projekt zameraný na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na výsledky žiakov. Je realizovaný ako súčasť Národného projektu ,, Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID - 19 na vzdelávací proces" financovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Do tohto projektu v mesiaci august bolo zapojených 23 žiakov v dvoch turnusoch.

Čítame radi - rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti vďaka ktorému sme získali možnosť nákupu detských kníh do žiackej knižnice v hodnote 800,- €.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej školskej inšpekcie: od 21.11.2018 do 21.12.2018

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia

Predmet inšpekčnej činnosti: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

Areál školy je veľký. Sú v ňom dve samostatné budovy s učebňami pre I. a II. stupeň, samostatná telocvičňa s dielňami, budova školského klubu detí s jedálňou a školskou kuchyňou. V areáli sú tiež dve ihriská a školský pozemok s altánkom na vyučovanie v prírode.

V školskom roku 2009/2010 bola dokončená rozsiahla rekonštrukcia budovy ŠJ, budovy I.a II. stupňa stupňa vrámci projektu IQ- ZŠ Valaská, zabezpečenie energetických úspor.

Obec nám v tomto školskom roku poskytla finančné prostriedky na nákup televízorov ako učebných pomôcok do ŠKD v hodnote 1 500,- € a na nákup potrebného VYV materiálu v hodnote 500 €. Na revitalizáciu solárneho systému na budove ŠKD v hodnote 1 500,- €

Solárny systém na budove telocvične je mimo prevádzku, pretože je neefektívne investovať do jeho revitalizácie vzhľadom na to, že spotreba teplej vody v telocvični je minimálna.

V spolupráci s rodičmi sme zabezpečili skrášlenie priestorov školy - maľovanie tried. Škola zakúpila materiál a rodičia pod organizačným vedením triednych učiteľov vymaľovali všetky triedy na 2. stupni, ktoré sa nestihli pre pandemické nariadenia vymaľovať v minulom školskom roku.

V spolupráci s rodičmi sa nám podarilo vybaviť skrinkami na topánky všetky triedy 2. stupňa.

V učebni THD sa nám podarilo v spolupráci so SOŠ Hutnickou v Podbrezovej, za výraznej pomoci zastupujúceho školníka p. Molčana opraviť pracovné stoly na zlepšenie výučby tohto predmetu.

V závere školského roka nám obec poskytla finančné prostriedky na nákup modernej didaktickej pomôcky eTouch -moderná interaktívna dotyková obrazovka, ktorá prispeje k skvalitneniu výchovno vzdelávací proces na škole.

Tiež sa nám podarilo obnoviť nábytok a vymaľovať jednu triedu v ŠKD z vlastných zdrojov ( nákup materiálu). Vymaľovanie zabezpečili pani vychovávateľky.

Stučná analýza súčasného stavu a pripravované plány:

Priestory školy sú vyhovujúce okrem telocvične, kde pretrvávajú problémy súvisiace s vlhnutím múrov (tvorba plesne a vydúvanie parkiet v prechodných obdobiach - jar, jeseň),Prepúšťanie vlhkosti v prípade nárazového dažďa, kedy do priestorov telocvične zateká z dôvodu presakovania špár medzi dielmi sklobetónu. Problémy súvisiace s týmto stavom nedokážeme vyriešiť vlastnými silami. V budúcnosti bude potrebné venovať pozornosť modernizácii kotolne, ktorá by smerovala k úspore plynu a tým aj k úspore finančných prostriedkov, Aj tieto "opravy" budeme môcť realizovať len v spolupráci s obcou.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Uplynulý školský rok bol mimoriadne náročný z dôvodu neustálych a chaotických zmien v súvislosti s pandémiou COVID 19.

Na veľmi dobrej úrovni sa nám podaril prechod z prezenčnej na dištančnú výučbu. Hlavne z dôvodu prechodu školskej agendy na elektronickú triednu knihu a z toho dôvodu sa mohli žiaci a učitelia pohodlne pripájať na online vyučovacie hodiny.

Pre pohodlné pripájanie na Edupage sme zaviedli na celej škole wifi pripojenie, aby sa z každej triedy mohol učiteľ pripojiť na vyučovanie( v prípade online vzdelávania) , alebo v prípade prezenčného vzdelávania pracovať s palikáciou Edupage a elektronickou triednou knihou.

Všetci vyučujúci absolvovali aktualizačné vzdelávanie organizované školou s názvom: Implementácia elearningu do procesu vzdelávania na ZŠ J. Simana vo Valaskej. Toto vzdelávanie bolo zamerané na zvýšenie úrovne digitálnych zručností vo vyučovacom procese. Školiteľmi boli vyučujúci, špecialisti na problematiku daných tém. Hlavným cieľom vzdelávania organizovaného školou bolo získanie kompetencií pre prácu s ETK s využitím technológií, ktoré ponúka EduPage. Tvorba interaktívnych hodín, prezentácií, testov a ich uplatnenie v individuálnom prístupe k vzdelávaniu.

Zriadenie Inkluzívneho tímu, na pomoc žiakom individuálne začleneným a žiakov so ŠVVP. Členovia tímu ( školský špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa a vedenie školy) sa pravidelne stretávali a monitorovali proces vzdelávania žiakov so špeciálnymi potrebami.

Na posilnenie predmetu matematika sme v rámci disponibilných hodín zaviedli v 9. ročníku predmet cvičenia z matematiky ako prípravu pred testovaním T9 a prijímacími pohovormi.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

V uplynulom školskom roku sme pociťovali hlavný nedostatok súviciaci s možnosťou ospravedlňovania neprítomnosti žiakov na vyučovaní rodičmi v trvaní 5 vyučovacích dní. Toto nariadenie z dielne MŠVVaŠ spôsobilo, že niektorí rodičia zo strachu pred nákazou COVID 19 svoje deti do školy nepúšťali, čo spôsobilo vysoký nárast ospravedlnených vyučovacích hodín u žiakov. Z tohto dôvodu žiaci s vysokým počtom ospravedlnených hodín na polroka, aj v závere školského roka museli absolvovať komisionálne skúšky.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Na začiatku školského roka sme evidovali 24 žiakov individuálne začlenených a 15 žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.

Z dôvodu, že na škole v školskom roku 2020/2021 pracoval Inkluzívny tím, každý žiak individuálne začlenený mal prideleného asistenta, ktorý so žiakom pracoval či už počas vyučovacích hodín, po vyučovaní, dokonca asistenti učiteľa poskytovali pomoc žiakom ako prípravu na komisionálne skúšky počas letných prázdnin, kedy so žiakmi utvrdili učivo podľa pokynov učiteľov jednotlivých predmetov.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 44 žiakov / počet dievčat 22

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 45 súčet / počet dievčat 22

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 31.8.2021 zo 7. ročníka - 1 žiak, z 8. ročníka 3 žiaci a z 9. ročníka 38 žiakov. Spolu 42 žiakov

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Na stredné školy sa prihlásilo spolu 42 žiakov.

RočníkPočet žiakov
7. ročník1
8. ročník4
9. ročník38

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Všetci prihlásení žiaci boli prijatí na stredné školy v počte 42 žiakov.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Žiaci 1. ročníka boli hodnotení na polroka aj v závere školského roka slovným hodnotením.

Predmety ETV a NBV sú hodnotené každoročne slovne - absolvoval/neabsolvoval

Hodnotenie na 1. stupni: predmety HUV a TSV z dôvodu nemožnosti naplnenia výkonového štandardu, boli hodnotené absolvoval/ neabsolvoval

Hodnotenie na 2. stupni: predmety INF, TSV, HUV, VYV z dôvodu nemožnossti naplnenia výkonového štandardu boli hodnotené absolvoval/neabsolvoval

Zmeny v záverečnom hodnotení boli prerokované a schválené na pedagogickej rade.

TriedaANJBIOCVMDEJFYZGEGCHEINFMATNEJOBNPVCPDAPRVRGV
I. A               
I. B               
II.A1,35      11,85    1,2 
II.B2,08      1,292,29    1,88 
III.A1,95      11,9  11,85  
III.B1,68      1,321,89  11,68  
IV.A2,05      1,12,43  11,76  
IV.B1,6      12,05  11,65  
V.A1,181,76 1,53 1,71  1,82      
V.B1,682,26 2,32 2,58  2,42      
VI. A2,182,14 2,142,322,09  2,5 1,41   1,32
VI.B22,38 2,432,432,38  2,62 1,52   1,7
VII.A2,332,5 2,782,832,52,61 2,891,431,17    
VII.B1,882,29 2,472,822,292,12 2,761,41,59    
VIII.A2,322 2,322,451,952,27 2,911,711,14    
VIII.B2,572,43 2,232,432,322,48 2,711,852    
IX.A2,171,942,392,172,562,111,83 2,722,151    
IX.B2,411,822,292,412,3522,18 2,711,71,24    

TriedaRUJSJLSPRTHDTOFVLAVYVZNC
I. A  1     
I. B  1     
II.A 2,11   1 
II.B 2,251   1 
III.A 2,41  1,351 
III.B 2,211,16  1,951 
IV.A 2,621  2,671 
IV.B 1,671  1,711 
V.A 1,4711    
V.B 1,6311    
VI. A 2,131,051,18    
VI.B 2,521,11,14    
VII.A2,62,51,171,72   1,5
VII.B1,572,711,121,41   1,8
VIII.A1,752,1411,27    
VIII.B2,632,51,141,52    
IX.A1,42,6711,51,5   
IX.B2,572,2911,471,41   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A242131
I. B211831
II.A211921
II.B241951
III.A202010
III.B201912
IV.A222021
IV.B212011
V.A181801
V.B201821
VI. A232211
VI.B232302
VII.A181710
VII.B181721
VIII.A222020
VIII.B222121
IX.A202002
IX.B202003

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu:

Normatívne prostriedky na žiakov školy na rok 2020: 768 734,-€

Výdavky:

·         mzdy: 516 929,- €

·         odvody: 179 421,- €

·          prevádzka: 72 384,- €

 

Nenormatívne (presun z roku 2019 - doprava): 581,- €

Nenormatívne(presun z r. 2019 – SZP): 153,- €

Nenormatívne:  52 543,- €

·         dopravné: 6 426,- €

·         asistenti pre žiakov IZ: 24 790,- €

·         SZP: 5 000,- €

·         VP:3 962,- €

·         učebnice: 6 313,- €

·         kurz pohybových aktivít LV: 4 752,- €

·         rozvojové projekty Letná škola, Čítame radi: 1 300,- €

Nevyčerpané finančné prostriedky spolu: 2 798,- €

·         presun do roku 2021 za rozv. pr. Čítame radi: 800,- €

·         presun do roku 2021 za VP: 1 124,- €

·         presum do roku 2021 zo SZP            : 874,- €

Ostatné príjmy:

·         za prenájom priestorov: 285,- €

·         ÚPSVaR projekt: 11 253,68 €

·         UMB prax: 5,04 €

·         vratka za plyn z r. 2019: 2 364,42 €

·         MPC projekt PoP II: 8 487,04 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy os rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

Príspevky od rodičov na ŠKD: 5 064,- €

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít.

Píjem spolu: 3 962,- €

Výdavky:

·         tovary a služby: 1 992,- €

·         mzdy: 585,- €

·         odvody: 261,- €

4.  Finančné prostriedky  získané od rodičov, alebo ZZ žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

ZRŠ hospodárilo nasledovne:

Počiatočný stav k 1. 9. 2020: 2 681,65 €

Príjmy za rok 2020/2021: 3 152,84 €

Výdavky za rok 2020/2021: 3 130,79 €

Konečný zostatok k 31. 8. 2021: 2703,70 €

Príjmy tvorili príspevky od rodičov v sume – 3 066,60€ ( 10,- na žiaka), príjem za predaj časopisu Crrn 38,- €

Výdavky uvádzame nasledovne: odmeny žiakom za súťaže – 173,99 €, cestovné – 3,73 €, prednášky, besedy – 33,-€,  učebné pomôcky – 148,8 €, štartovné, členské – 22,- €, balíčky pre prvákov – 65,60 €, Mikulášske balíčky – 540,- €, príspevok na Deň učiteľov – 106,- €, Komparo – 227,50 €, hudobná produkcia – 50,- €, kvetinové dary – 37,92 €, skrinky na topánky – 1352,- €, kancelárske potreby – 1,05 €, iné poplatky – 1,30 €, poplatky banke – 61,90 €, príspevok na projekt ,,Nová tvár Lipovej“ – 300,-€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov.

Štartovacie balíčky:

Finančná odmena pre žiakov s výborným prospechom, správaním a bezproblémovou dochádzkou vo výške 20,- ( odmena bola vyplácaná len v druhom polroku školského roka)

Od obecného úradu Valaská pre 15 žiakov v sume: 300,-€

Od obecného úradu Hronec pre 4 žiakov v sume 60,- €

 

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2020/2021 z dôvodu pandemických opatrení a nariadenia MŠVVaŠ nepracoval žiadny záujmový krúžok.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Predsedkyňou Rady rodičov bola Mgr. Nitková Janeta a pokladníčkou Mgr. Ťažká Lucia.

V mesiaci október sa vedenie školy s radou rodičov pripravilo Plenárne ZR, ktoré bolo pre pandemické opatrenia vysielané cez školský rozhlas. Rodičia si vypočuli plán na školský rok, správu o hospodárení za školský rok 2019/2020 a návrh na rozpočet na školský rok 2020/2021. Plenárne ZR schválilo príspevok do ZRŠ vo výške 10,- €.

V priebehu školského roka sa Rada rodičov stretla 1x prezenčne pri príležitosti balenia Mikulášskych balíčkov a 1x dištančne z dôvodu prerokovania a schválenia návrhu na dodatok ku školskému poriadku pre dištančné vzdelávanie žiakov našej školy.

Viac stretnutí sa neuskutočnilo z dôvodu prerušenia vyučovania a zlej epidemiologickej situácie v krajine.

V priebehu školského roka sme zorganizovali tiredne aktívy a to 1x prezenčne na začiatku školského roka a 2x online formou prostredníctvom konzultačných hodín. V mesiaci apríl sa konal špeciálny online TA pre rodičov žiakov 6. ročníka, ktoré bolo zamerané na výber voliteľného predmetu v 7. , 8., a 9. ročníku.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Organizácia vyučovania počas pandémie.

 

Organizácia vyučovania, rozdelenie hlavných úloh, metodické orgány školy, organizácia vyučovania cudzích jazykov, informatiky, techniky, telesnej výchovy, delenie žiakov na skupiny bolo poznačené pandémiou, pretože z dôvodu nemiešania tried, ročníkov sme museli výučbu prispôsobiť platným nariadeniam. Od 26. 10. 2020 žiaci 2. stupňa prešli na dištančnú výučbu, počas ktorej bolo delenie na skupiny v jednotlivých predmetoch zachované, pokiaľ sa tieto predmety učili. Dištančná výučba prebiehala online formou pre hlavné vzdelávacie predmety. Komplementárne  predmety boli vyučované dištančne. Žiakom bol redukovaný rozvrh na polovicu z dôvodu ich nepreťažovania  v domácom vzdelávaní. Táto úprava bola v súlade s Metodickým odporúčaním ŠPÚ. Na 1. stupni sa žiaci učili podľa plánovaného rozvrhu  do konca decembra. V januári tiež prešli na dištančnú online výučbu podľa redukovaného rozvrhu. Do školy nastúpili 8. 2. 2021. Po chaotickej medializácii v súvislosti so zhoršenou situáciou nakazených obyvateľov na COVID žiaci 1. stupňa prešli od 3. 3. 2021 do 10. 3. 2021 opäť na dištančnú online výučbu a poslednýkrát od 23. 3. 2021 do 7. 4. 2021. Niekoľkokrát boli triedy na prvom stupni v karanténe pre výskyt pozitívne testovaných žiakov. Z toho dôvodu museli celé triedy prejsť na online výučbu:  od 20. 11. 2020 trieda 2. A, od 15. 3. 2021 druhý ročník, od 19. 3. 4. A trieda. Spolu so žiakmi museli ostať v karanténe aj pedagogickí zamestnanci čo spôsobilo nemalé problémy hlavne v školskom klube, pretože pre výpadok pani vychovávateliek museli vo výchove zastupovať PZ.  Počas celého školského roka pracuje školský klub Zebra v špeciálnom a často meniacom sa režime. Ranný školský klub na začiatku školského roka pre usmernenie MŠVVaŠ nepracoval z dôvodu nemožnosti premiešavania žiakov rôznych tried. Postupom času sme ranný školský klub otvorili v čase od 6.30 hod  do 7.30 hod a poobedňajších hodinách pracoval do 15.30 hod.  V období prísnych pandemických opatrení, keď bol 1. aj 2. stupeň základnej školy uzavretý ( v mesiaci január, marec a apríl)  služby školského klubu sme poskytovali pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorí nemohli pracovať z domu. Žiakom 1. stupňa v tomto období bola zabezpečená online výučba v triedach za pomoci asistentov učiteľa a školského špeciálneho pedagóga a v poobedňajších hodinách do 15.30 hod. výchovná činnosť v školskom klube za prísnych pandemických opatrení.  V školskom klube pani vychovávateľky pracovali v začiatku školského roka v piatich oddeleniach. Od 15. 10. 2020 v ôsmich oddeleniach, aby sme zabránili premiešaniu žiakov z rôznych ročníkov. Po nástupe 1. stupňa na prezenčnú výučbu od 12. 4. 2021 sme znovu prešli  na 5 oddelení. Počas  často meniacich sa podmienok sme personálne okrem kmeňových vychovávateliek využívali pani asistentky, ktoré buď zabezpečovali plnohodnotnú výchovnú činnosť, alebo vypomáhali pri výchovnej činnosti po prechode na 5 oddelení  v skupinách s veľkým počtom žiakov, pretože v jednej výchovnej skupine mohli byť žiaci len z jedného ročníka a tým pádom v 2. a 3. oddelení bolo veľké množstvo detí.

            Na druhom stupni prebiehala dištančná výučba  od 26. 10. 2020 do 19. 4. 2021 kedy nastúpili žiaci 8. a 9. ročníkov a od 26. 4. 2021 nastúpili na prezenčnú výučbu žiaci 5. až 7. ročníka. Počas dištančnej výučby sme poskytovali online vzdelávanie pre žiakov, ktorí mali prístup k internetovému pripojeniu a mohli sa zúčastňovať online  vyučovania. Pre žiakov, ktorí nemali prístup k internetu sme v mesiaci január odnášali úlohy na vzdelávanie za pomoci pani asistentiek a vychovávateliek. Po uvoľnení protipandemických opatrení od 8. februára sme opäť identifikovali žiakov bez prístupu na internet a začali vyučovať prezenčne v skupinách 5 + 1 podľa usmernení MŠVVaŠ. Personálne výučbu týmto žiakom zabezpečovali učitelia výchovných predmetov, školský špeciálny pedagóg  v spolupráci s vyučujúcimi hlavných predmetov, ktorí poskytovali materiály na výučbu.

             Po návrate na prezenčnú výučbu sme museli dodržať dvojtýždňové adaptačné obdobie, kedy žiaci mali opäť upravený rozvrh hodín s maximálnym počtom hodín 5 v danom dni s dôrazom na socializáciu žiakov, nerealizovalo sa skúšanie, podľa možností  väčšiu časť vyučovacích hodín trávil so žiakmi triedny učiteľ. Od 10. mája 2021  všetci žiaci školy boli vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín, ktorý bol naplánovaný pre školský rok 2020/2021. 

 

Vyhodnotenie dištančného vzdelávania

 

Počas dištančného vzdelávania sa učitelia a žiaci  pripájali na online vyučovanie cez EduPage a platformu ZOOM. Celkovo bolo počas prerušeného vzdelávania na 1. stupni odučených 556 vyučovacích hodín a to v týždňoch: 

  • od 7. 1. 2021 do 8. 2. 2021   spolu 336 vyučovacích hodín
  • 4. 3. 2021 do 10. 3. 2021       spolu 84 vyučovacích hodín
  • 23. 3. 2021 do 7. 4. 2021       spolu 116 vyučovacích hodín

 

Na 2. stupni počas dištančného vzdelávania v čase od 26. 10. 2020 do 26. 4. 2021 kedy nastúpili do školy všetci žiaci 2. stupňa bolo odučených z celkového počtu 3 066 vyučovacích hodín  2 578 OH

 

Záver

Vypracoval: PaedDr. Michaela Badinková

V o Valaskej, 2. októbra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 1. 7. 2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 na svojom zasadnutí dňa 11. októbra 2021.

Ing. Ján Dundovič

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválenie zriaďovateľom školy dňa:...............................................

Podpis starostu obce Valaská, Mgr. Peter Jenča:...............................................