Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Základná škola vo Valaskej je od januára 2002 školou s právnou subjektivitou. Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. Od roku 2004 je školou spoločného školského obvodu obcí Valaská, Hronec, Osrblie.

Od leta 2009 do začiatku školského roka 2010/2011 prebehla rozsiahla rekonštukcia troch budov školy.

V decembri 2014 Obec Valaská vydala pre našu školu novú zriaďovaciu listinu na základe odporúčania komisie MŠVVaŠ SR na zapožičanie čestných názvov školám, ktorá legislatívne ukončila proces udelenia čestného názvu "Základná škola Jaroslava Simana" . Čestný názov nám patrí od 6.11.2014.


Názov školyZákladná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská
Adresa školyOktóbrová 16 , 976 46 Valaská
Telefón+421486176927
E-mailriaditel@zsvalaska.edu.sk
WWW stránkazsvalaska.edupage.org
ZriaďovateľObec Valaská

Vedúci zamestnanci školy

Od 1. júla 2015 je riaditeľkou školy Mgr. Štefánia Piliarová Za zástupkyňu pre 1. stupeň bola od 1. augusta 2015 menovaná riaditeľkou školy PaedDr. Miriam Slivková. Zástupkyňou pre 2. stupeň je od 1. júla 2011 Mgr. Eva Hanková.


 Meno, priezviskoe-mail
Riaditeľka školyMgr. Štefánia Piliarováriaditel@zsvalaska.edu.sk
ZRŠ 1. stupeňPaedDr. Miriam Slivkovázastupkyne@sanynet.sk
ZRŠ 2. stupeňMgr. Eva Hankovázastupkyne@sanynet.sk

Rada školy

V školskom roku 2017/2018 sa rada školy stretla jedenkrát, a to 12.10. 2017, na ktorom prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 a aj iŠkVP pre 3. a 7. ročník. Riaditeľka školy v novembri 2017 informovala predsedu Rady školy o rozpočte školy na rok 2018 a poukázala na nedostatok finančných prostriedkov vyplývajúci z poklesu počtu žiakov. Nedostačujúce financie ekonómka školy vyčíslila na 34 000 eur.

Z dôvodu personálnych zmien v základnej škol, ktoré ovplyvnili aj členstvo Mgr. Ivany Hrončekovej a Mgr. Viery Snopkovej v Rade školy si pedagogickí zamestnanci volili nových zástupcov do Rady školy. 13.6.2018 bola zvolená RNDr. Mariana Rafajová a 31.8.2018 Mgr. Alena Blahútová.

 Titl., priezvisko, meno
PredsedaIng. Bánik Peterzástupca zriaďovateľa 
PodpredsedaMgr. Hrončeková Ivanazástupca pedagogických zamestnancovčlenkou do 30.4.2018
Pedagogickí zamestnanciMgr. Snopková Viera členkou do 31.8.2018
Oostatní zamestnanciGondová Anna  
Zástupcovia rodičovMgr. Hadžega Roman  
 Náther Tomáš  
 Nitková Janeta  
 Vaníková Alexandra  
Zástupca zriaďovateľaPaedDr. Benediková Stanislava  
 PaedDr. Magera Matúš  
 Mgr. Pacerová Mária  

Poradné orgány školy

Na začiatku školského roka 2017/2018 na návrh pedagogických zamestnancov z dôvodu skvalitnenia činnosti metodických orgánov (ďalej len MO) bolo zriadených riaditeľkou školy šesť MO (o jeden viac ako vlani). Z predmetovej komisie (ďalej len PK) spoločensko - vedných predmetov a PK prírodovedných predmetov vznikli tri PK , a to: PK - jazykov, PK - MAT, FYZ, THD, INF a PK - GEG, DEJ, CHEM, BIO, RGV, OBN. Vedením PK - jazykov bola poverená Mgr. Denisa Maťovčíková. RNDr. Mariana Rafajová pokračovala ako vedúca PK - MAT, FYZ... a Mgr. Ivana Hrončeková pokračovala ako vedúcca PK - GEG, DEJ..., pričom si od 1. mája členovia tejto komisie dokončili svoje úlohy v PK jazykov a MAT, FYZ, THD, INF z dôvodu odchodu vedúcej PK - GEG, DEJ.... V MZ 1. stupeň pracovali aj asistentky učiteľa.

Nové rozdelenie pedagogických zamestnancov do šiestich MO sa osvedčilo a budeme v ňom pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.

Školskou koordinátorkou prevencie sa stala Mgr. Ingrid Sedliaková, ktorá je zároveň aj výchovnou a kariérovou poradkyňou a koordinátorkou žiackej školskej rady.

V škole pracovali aj dve odborné zamestnankyne: školská špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Karolová a školská psychologička Mgr. Petra Koppová.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. stupeňMgr. Uhrinová Miriam1. stupeň, asistentka učiteľa 
MZ ŠKDBc. Molčanová Annavychovávateľky 
PK jazykyMgr. Denisa MaťovčíkováSJL, ANJ, NEJ, RUJ, TOF 
PK - GEG, DEJ ...Mgr. Hrončeková IvanaGEO, DEJ, CHE, BIO, RGV, OBNdo 30.4.2018
PK - MAT, FYZ...RNDr. Rafajová MarianaMAT, FYZ, THD, INF 
PK výchovných predmetovMgr. Pohorelcová JankaTSV, ETV, NBV, VUM, HUV, VYV, SEE 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

V úvodnej štatistike k 15. septembru 2017 sme evidovali 380 žiakov, 161 na 1. stupni a 219 na 2. stupni. Oproti minulému školskému roku je to o 15 žiakov menej, pričom počet žiakov na 1. stupni klesol o 12 a na 2. stupni o 3 žiakov. Z celkového počtu žiakov sme na začiatku školského roka evidovali 20 žiakov IZ, 12 žiakov so ŠVVP a 8 žiakov zo SZP. V novembri k IZ žiakom pribudol jeden žiak zo 7.B, v apríli jeden žiak z 3.B a jedna žiačka z 2.A. Od apríla sme teda evidovali 23 žiakov so ŠVVP.

13 žiakov malo povolené plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

V priebehu školského roka sa do našej školy prihlásili 2 žiaci a odhlásili sa 5 žiaci z dôvodu zmeny bydliska a 1 žiačka v septembri zomrela. Ku koncu školského roka sme evidovali 376 žiakov. Priemerná naplnenosť tried bola 19,89 žiakov na triedu, čo je o 0,63 žiaka menej ako v minulom školskom roku.


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.SpoluNa konci šk. roka
počet tried3222222221919
počet žiakov473939364543394646380376
z toho ŠVVP - IZ1012336402023
z toho v ŠKD3627332310000120116

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 54

Počet žiakov opakujúcich 1. ročník k 31.8.2017: 4

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: 47

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 9

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

Na konci školského roka 2017/2018 51 žiakov ukončilo školskú dochádzku na základnej škole.

Všetci deviataci (44) si podali prihlášky na stredné školy a boli na ne aj zapísaní.

Okrem nich odišli šiesti žiaci z ôsmeho ročníka, z ktorých dvaja odišli z dôvodu splnenia povinnej školskej dochádzky, traja budú pokračovať na bilingválnych gymnáziách. Jeden ôsmak úspešne absolvoval v 8. ročníku komisionálne skúšky z predmetov 9. ročníka, ukončil nižšie stredné vzdelávanie a od 1.9.2018 bude žiakom Konzervatória v B. Bystrici. Jedna žiačka z 5. ročníka bude pokračovať na osemročnom gymnáziu.


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov, ktorí ukončili PŠD 1  64451

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Aj v tomto školskom roku boli žiaci deviateho ročníka prijímaní na SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré sa konalo v máji. Žiaci boli prijímaní aj na základe dosiahnutých bodov za priemerný prospech v 8. a 9. ročníku, za výsledky v Testovaní 9 a za výsledky prijímacej skúšky. Talentovaných skúšok sa zúčastnilo 10 žiakov 9. ročníka a 6 žiakov 8. ročníka. Dvaja žiaci neboli prijatí po prvom kole na nimi vybrané SŠ a absolvovali prijímacie pohovory v 2., kole. Nakoniec všetci žiaci boli prijatí na SŠ.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad o umiestnení všetkých žiakov končiacich školskú dochádzku na základnej škole:


 Gym 8.ročGym 4.ročUmelecké školyEkonom., obchod. školyPedagog. školyTech., doprav. školyOstatné SOŠOUSpolu
prihlásení1124162311251
prijatí1124162311251
% úspešnosti100%100%100%100%100%100%100%100%100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Údaje v nasledujúcej tabuľke sú z klasifikácie za II. polrok školského roka 2017/2018.

Trieda2AJANJBIOCZCCVMCSJDEJETVFYZGEGHNFHUVCHEIFVINF
I.A               
I.B               
I.C               
II.A 1,3            1,15
II.B 1,16            1
III.A 1,47            1
III.B 1,78            1
IV.A 1,78           1,11 
IV.B 2,11         1 1,33 
V.A 2,552,41   2,23  2,5 1,05  1,45
V.B 2,322,23   2  1,86 1,05  1,05
VI.A 2,22,55   2 2,852,6 1  1,16
VI.B 2,252,55   2,15 2,82,35 1,05  1,05
VII.A 2,752,25   3,06 2,442,63 1,311,81 1,25
VII.B 3,062,56   3,17 2,782,5 1,222,67 1,06
VIII.A 2,72,74   2,78 2,482,7  2,74 1,04
VIII.B 2,362,41   2,36 2,272,32  2,09 1
IX.A 2,782,35   3 2,963,13  2,83 1,09
IX.B 2,852,55   2,4 3,152,95  2,95 1

TriedaKAJKNJMATMLZNBV2NJNEJOBNOBVPSPPVCPRPPRIPDAPRV
I.A               
I.B               
I.C               
II.A  1,8           1,5
II.B  1,58           1,63
III.A  1,74          1,32 
III.B  1,89          1,44 
IV.A  2,17          1,72 
IV.B  2,5       1  2,22 
V.A  2,27            
V.B  2,68            
VI.A  2,6    1,32       
VI.B  2,7    1,45       
VII.A  2,38   1,291,25       
VII.B  2,83   2,751,28       
VIII.A  2,74   2,221,61       
VIII.B  2,55   2,331,36       
IX.A  3,3   2,61,43       
IX.B  3,4   21       

TriedaRGV2RJRUJSJLSPRSEEŠPSPHTEHTECH2THDTSVTEVTKCTHF
I.A    1          
I.B    1          
I.C    1          
II.A   1,951          
II.B   1,741          
III.A   1,581          
III.B   1,951,11          
IV.A   2,111          
IV.B   2,221       1  
V.A   2,681,05     1,321   
V.B   2,31,05     1,231,05   
VI.A1  2,251,1     1,581   
VI.B1  2,41     1,21   
VII.A  12,691,191,67    1,251   
VII.B  1,782,781,331,6    1,51,18   
VIII.A  2,712,71,261,09    1,091,05   
VIII.B  2,152,51,181,24    1,241   
IX.A  1,672,71,09      1,14   
IX.B  2,442,41,1      1,05   

TriedaTOFVLAVUMVUČVYVVSMZNCZEM
I.A        
I.B        
I.C        
II.A        
II.B        
III.A 1,37      
III.B 1,56      
IV.A 1,89      
IV.B 2,11  1   
V.A    1,14   
V.B    1   
VI.A    1,05   
VI.B    1   
VII.A    1,44 2,17 
VII.B    1,72 2,2 
VIII.A1,61 1     
VIII.B1,43 1,05     
IX.A  1,09     
IX.B  1,35     

Prospech žiakov

Na konci školského roka 2017/2018 sme prospech hodnotili 363 fyzicky prítomným žiakom. Z nich na konci školského prospelo 341 (93,94% ) a neprospelo 22 žiakov (6,06%) - 5 žiakov na 1. stupni a 17 na 2. stupni. Jeden žiak z neprospievajúcich žiakov 2. stupňa je IZ.

Z 22 neprospievajúcich žiakov budú 3 žiaci, prváci, preradení do ŠZŠ od 1.9.2018, 4 žiaci budú opakovať ročník (dvaja prváci, jedna piatačka a jeden siedmak), 2 neprospievajúci ôsmaci si splnili desať rokov povinnej školskej dochádzky (ďalej len PŠD) a budú pokračovať v štúdiu na dvojročnom OU a 13 žiakov 2. stupňa absolvovalo v auguste opravné skúšky, ktoré úspešne zvládli 11 žiaci. 2 neúspešní žiaci v opravných skúškach budú opakovať ročník (jeden šiestak a jedna ôsmačka).

Z 13 žiakov, ktorí plnili PŠD osobitným spôsobom v zahraničí zákonní zástupcovia 2 žiakov požiadali o komisionálne skúšanie a zvládli ho úspešne. 2 žiaci sú absolventmi európskej školy. 9 "zahraniční" žiaci postupujú do vyššieho ročníka ako neklasifikovaní, z nich jeden už má splnených 10 rokov PŠD, o preskúšanie zákonný zástupca nepožiadal a bol z našej evidencie vyradený.

Po opravných skúškach prospelo 352 fyzicky prítomných žiakov (96,97%). Oproti minulému školskému roku sme sa zhoršili o 0,61%, neprospelo 11 žiakov (3,03%), čo je v porovnaní s minulým školským rokom o 0,62% viac. Čistých jednotkárov bolo na konci školského roka 90, čo je o 7 žiakov viac ako vlani.

Údaje v tabuľke sú spracované k 31.8.2018.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A151410
I.B151411
I.C171431
II.A202000
II.B201900
III.A202001
III.B191800
IV.A181800
IV.B181800
V.A222200
V.B232110
VI.A212011
VI.B212000
VII.A181802
VII.B191811
VIII.A242221
VIII.B222110
IX.A232300
IX.B212101

Dochádzka žiakov

Za celý školský rok 2017/2018 žiaci vymeškali 37 493 vyučovacích hodín (103,29 VH/ žiak), čo je v priemere na žiaka o 1,8 VH menej ako v minulom školskom roku. Neospravedlnených VH bolo spolu 255, čo je v priemere na žiaka o 0,54 VH menej ako vlani.

Evidovali sme 2 záškolákov, jedného z nich sme evidovali aj v minulom školskom roku. V priebehu celého školského roka sme poslali 4 upozornenia o zanedbávaní PŠD, čo je o 3 menej ako v minulom školskom roku.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A1597369,597369,500,00
I.B1593862,5393862,5300,00
I.C17135879,88135879,8800,00
II.A202288114,42288114,400
II.B20139873,58139873,5800,00
III.A20141470,70141470,7000,00
III.B19160884,63160884,6300,00
IV.A18147782,06147782,0600,00
IV.B181971109,51946108,11251,39
V.A22128858,55128758,5010,05
V.B23179678,09175276,17441,91
VI.A212404120,22404120,200,00
VI.B21158375,38158175,2920,10
VII.A18107367,06105065,63231,28
VII.B192107110,892098110,4290,47
VIII.A243686153,583593149,71933,88
VIII.B222475112,52452111,45231,05
IX.A234193182,304178181,65150,65
IX.B213248162,43228161,4201,00

Výsledky externých meraní

Veľkú pozornosť sme venovali príprave žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Vďaka združeniu rodičov (ďalej len ZR) sme umožnili všetkým žiakom 4. a 9. ročníka riešiť KOMPARO ako súčasť prípravy na Testovanie 5 a Testovanie 9.

Testovanie 5 prebehlo 22.11.2017. Počas prípravy sa vyučujúce zamerali na odbúranie slabých stránok, ktoré prezradili vstupné písomné práce.

Testovanie 9 prebehlo 21.3.2018. Elektronickú formu testovania sme nevyužili. Na dosiahnutie lepších výsledkov v testovaní sme deviatakom ponúkli prípravu aj mimo vyučovania v matematickom krúžku. Vedúca krúžku konštatovala, že žiaci, ktorí navštevovali tento krúžok dosiahli v testovaní lepšie výsledky. Na začiatku II. polroka sme monitorovali úroveň vedomostí pred Testovaním 9 z MAT a SJL vlastnými porovnávacími testami. Nezáujem niektorých žiakov o dosiahnutie čo najlepších výsledkov ako aj nedostatočné čítanie s porozumením ovplyvnilo celkové výsledky písomných prác.


NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemerPorovnanieNáš porovnávací test
Testovanie 5 - SJL4359,5%62,8%- 3,3% 
Testovanie 5 - MAT4365,6%64,7%+ 0,9% 
Testovanie 9 - SJL4350,6%63,0%- 9,4%60%
Testovanie 9 - MAT4346,6%55,9%- 9,3%21,76%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V tomto školskom roku sme zavádzali iŠkVP v 1.,2.,3.,5., 6. a 7. ročníku. V ostatných ročníkoch sme vyučovali podľa ŠkVP.

V iŠkVP v 3. ročníku sme posilnili SJL a PDA a v 7. ročníku 1.CUJ a DEJ. Siedmaci mali možnosť zvoliť si voliteľné predmety v alternácii s 2. CUJ (časová dotácia 2 VH), a to zábavné čítanie a svet práce (časová dotácia spolu 2 VH). Rozhodovaniu predchádzalo rodičovské združenie, na ktorom vedenie školy spolu s TU podrobne informovalo o jednotlivých možnostiach výberu a o ich ďalšom pokračovaní vo vyšších ročníkoch. 2. CUJ si zvolilo 24 žiakov a 12 žiakov si zvolilo druhú možnosť.

Všetci žiaci sa od 2. ročníka učili 1.CUJ (ANJ) a informatiku (informatickú výchovu). V šiestom ročníku sme učili predmet Regionálna výchova (súvisí so zavádzaním iŠkVP) a v ôsmom Tvorivé písanie.


Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku32222222219
iŠkVP322 222  13
ŠkVP   2   226

Nepovinné predmety

Ani v tomto školskom roku sme v školskom vzdelávacom programe neponúkali nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny sme použili na posilnenie počtu vyučovacích hodín a na nové predmety na II. stupni - Tvorivé písanie a Regionálnu výchovu.

Voliteľné hodiny boli začlenené v učebných plánoch školy ako:

a) predmety posilnené časovou dotáciou

slovenský jazyk a literatúra ( 1. - 4. ročník), prvý cudzí jazyk (2.,5. - 7. ročník), druhý cudzí jazyk (8.-9. ročník), informatika (2.,8. - 9. ročník), prírodoveda ( 3. a 4. ročník), matematika ( 2.,5.,6.,8. - 9. ročník), dejepis (5. a 7. ročník), geografia ( 6; 8; a 9. ročník), vlastiveda (4. ročník), biológia ( 8. ročník), fyzika ( 9. ročník), etická a náboženská výchova (8. a 9. ročník), výtvarná výchova ( 4. ročník), výchova umením ( 8. -9. ročník).

b) nové predmety

tvorivé písanie ( 8. ročník), regionálna výchova ( 6. ročník).

Škola vypracovala učebné osnovy ku všetkým predmetom uvedeným v štátnom vzdelávacom programe (ďalej len ŠVP) a v školskom vzdelávacom programe (ďalej len ŠkVP).

Do ŠkVP sme 1.9.2014 ako prílohu č.1 zaradili Národný štandard finančnej gramotnosti v zmysle metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti. Túto problematiku sme začlenili do predmetov MAT, IFV, SJL, VLA, PDA, PRV, ETV a PVC na I. stupni a na II. stupni do MAT, INF, SJL, FYZ, GEO, ETV a OBN.

Podľa inovovaného ŠVP sme vypracovali učebný plán pre všetky stupne vzdelávania na našej škole a vypracovali sme inovovaný ŠkVP pre 3., a 7. ročník. V ŠkVP je vypracovaná organizácia vyučovania, ktorá je v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

Náš učebný plán tvorí prílohu č. 1 k tlačenej podobe vyhodnocovacej správy a je zverejnený aj na webovom sídle školy v hornom menu - O škole - iŠkVP - Učebný plán 2017/2018. Jeho súčasťou je učebný plán podľa iŠkVP pre všetky ročníky a kombinovaný (aktuálny pre šk. rok 2017/2018), v ktorom sú zvýraznené ročníky postupujúce podľa iŠkVP a ročníky postupujúce podľa ŠkVP.

Štruktúra tried

Celý školský rok 2017/2018 boli v 1. ročníku tri triedy a vo všetkých ďalších ročníkoch dve triedy.

V škole pracovalo 5 oddelení ŠKD, v ktorých bolo zapísaných 120 detí na začiatku školského roka a na konci 116.

Z celkového počtu žiakov malo 13 žiakov povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Údaje v tabuľke sú aktuálne k stavu na konci školského roka.


 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovanýchŽiaci zo SZP
Prvého ročníka34711
Bežných tried16329227
Spolu19376238

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Na základe personálnych zmien vyplývajúcich z minulého školského roka sme prijali 4 nových zamestnancov - 3 pedagogických (ďalej len PZ) a 1 nepedagogického (ďalej len NZ). V auguste sme prijali 2 kvalifikovaných učiteľov pre primárne vzdelávanie, 1 kvalifikovanéhoh učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie - SJL - DEJ, a v decembri upratovačku. Po materskej dovolenke sa vrátila p. uč. Martina Tyčiaková.

K personálnym zmenám dochádzalo aj v priebehu školského roka. K 30.11. 2017 požiadali o rozviazanie pracovného pomeru dohodou p. vychov. Miriam Steinsdorferová, ktorej plný úväzok vychovávateľky zobrala p. vychov. Danka Bošeľová a na miesto nej nastúpila p. Ivana Slašťanová ako vychov. a aj ako asistentka pre deti zo SZP (sociálne znevýhodneného prostredia). V januári odišla na materskú dovolenku p. uč. Lucia Ridzoňová, ktorú zastupovala do konca školského roka v triede p. uč. Oľga Drugdová a v ŠKD p. vychov. Edita Sluštíková. (P. uč. Lucia Ridzoňová mala úväzok rozdelený na úväzok učiteľa pre primárne vzdelávanie 65% a 37% vychovávateľka v ŠKD). V januári nám boli pridelené finančné prostriedky na 1 asistenta učiteľa pre deti so ZZ (zdravotným znevýhodnením), preto sme 15.1.2018 na túto pozíciu prijali p. Dominiku Babkovú, ktorú 1.5.2018 vystriedala Michaela Oravcová. PhDR. Martin Lokša bol aj v tomto školskom roku zamestnaný len ako učiteľ REG - 2 vyučovacie hodiny.

K 30.4.2018 požiadala o rozviazanie pracovného pomeru dohodou p. uč. Ivana Hrončeková, ktorej úväzok sme rozdelili medzi učiteľov - Janku Pohorelcovú - GEG, Soňu Skladanú - DEJ a Martina Lokšu - DEJ, pričom odbornosť bola zabezpečená a rozvrh hodín sme nemuseli zásadne upravovať a zmeny sa dotkli len poradia vyučovacích hodín v daný deň v 4 triedach.TSV p. uč. Janky Pohorelcovej vyučovala p. uč. Mária Pacerová.

Ďalšie personálne zmeny sa uskutočnili v auguste, čo ovplyvní personálne obsadenie v školskom roku 2018/2019.

V školskom roku 2017/2018 v škole pracovalo na začiatku školského roka spolu 49 zamestnancov - 33 pedagogických zamestnancov (rovnako ako vlani), 2 odborní zamestnanci a 14 nepedagogických zamestnancov a na konci školského roka 51 zamestnancov. Nárast spôsobilo rozdelenie úväzku p. uč. Lucie Ridzoňovej a prijatie asistentky učiteľa, na ktoré nám vyčlenilo finančné prostriedky MŠVVaŠ SR.

Údaje v tabuľke sú uvedené k 15.9.2017.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP28 132712,6
DPP5 + 2 OZ15,09 + 1,6 OZ1
Z nich znížený úväzok 1 + 1 OZ1(Št)0,09 + 0,6 OZ0,6 (Št)
ZPS0100,6
Na dohodu 2 (ŠA)  
Spolu33 + 2 OZ1432,09 + 1,6 OZ13,6

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Jedna učiteľka pre primárne vzdelávanie nespĺňala kvalifikačné predpoklady, diaľkovo absolvovala vysokoškolské vzdelanie odbor elementárna pedagogoka. Ostatní všetci členovia pedagogického zboru sú kvalifikovaní.

Jedna vychovávateľka si dopĺňala úväzok ako asistentka (8 hod.).

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov12829
vychovávateľov05 (1 aj ako učiteľ)5 (1 aj ako učiteľ)
asistentov učiteľa01 (aj ako vychov.)1 (aj ako vychov.)
školský psychológ011
ŠŠ pedagóg011
spolu033 + 2 OZ33 + 2 OZ
  (1 PZ započítaný 
  aj ako uč. aj ako 
  vychov.) 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Odbornosť vyučovania hlavných predmetov patrí medzi naše priority. Personálne obsadenie školy a zmeny v počte vyučovacích hodín v inovovanom učebnom pláne priniesli navýšenie počtu neodborne odučených hodín.

Z celkového počtu vyučovacích hodín sme ich 55 - 9 % odučili neodborne. Na 1. stupni bolo neodborne odučených 16 VH - 7%, na 2. stupni 39 - 12%.

Na 1. stupni si dopĺňali úväzok učitelia 2. stupňa, pričom odbornú spôsobilosť splnili na 5 VH (TEV - 4, ANJ - 1) a neodborne boli odučené 2 VH (IFV - 4.AB)


RočníkPredmetPočet hodín týždenne
1. st. - vo 4.ASJL, MAT, HUV, PVC14
1. st.IFV2
všetky ročníky 2. st. VYV6
5. - 7. ročníkTCHV10
7. - 8. ročníkSEE3
8. ročník a 5.ročníkINV8
6. a 7. ročníkTSV4
6. - 9. ročníkOBN8

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

PZ a OZ zvyšovali svoju profesionalitu a odbornosť nielen samoštúdiom odbornej literatúry, časopisov a odborných portálov, ale aj absolvovaním kontinuálneho vzdelávania, ktoré prebiehalo podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a ročného plánu vzdelávania.

Pedagogickí zamestnanci prejavili vyšší záujem o predatestačné vzdelávanie ako prípravu na II. kvalifikačnú skúšku (absolvovali ho spolu 3 zamestnanci). Potrebujeme doplniť z radov našich PZ počet kvalifikovaných lyžiarskych inštruktorov a inštruktorov plávania (na vzdelávanie sa prihlásili, ale neuskutočnilo sa, resp. absolvovanie vzdelávania lyžiarskych inštruktorov je spoplatnené, čo je prekážkou jeho absolvovania).

V októbri funkčné vzdelávanie úspešne ukončila ZRŠ pre 1. stupeň a inovačné funkčné vzdelávanie RŠ. Vyučujúca 1. stupňa úspešne ukončila vzdelávanie zamerané na rozvoj porírodovednej gramotnosti na ZŠ a p. uč. NBV úspešne ukončila vzdelávanie zamerané na metódy čítania biblie s porozumením. Začínajúca učiteľka pre primárne vzdelávanie v máji úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie, jej uvádzajúcou učiteľkou bola p. uč. Alena Blahútová.

Prvú atestáciu úspešne absolvovali 2 učiteľky pre primárne vzdelávanie a 2. atestáciu 2 učiteľky pre nižšie stredné vzdelávanie.

Na začiatku školského roka pedagogickí zamestnanci absolvovali interné vzdelávanie Používanie kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP, vzdelávanie viedla Lucia Karolová, naša špeciálna pedagogička.

Deväť PZ v júni 2018 absolvovalo Ochutnávku mentoringu v práci učiteľa s p. Dávidom Králikom z LEAF academy.

Mnoho vzdelávacích zaujímavých aktivít absolvovali vyučujúci podľa aktuálnej ponuky a potrieb školy - vyučujúce MAT a 1. stupňa absolvovali stretnutie s autorrmi učebníc matematiky - manželmi Berovcami, vyučujúce fyziky sa zúčastnili seminára pre učiteľov fyziky, ktoré organizovala spoločnosť EXPOL, p. uč. Bírešová absolvovala školenie na MPC v B. Bystrici zamerané na informácie a dezinformácie na internete. Seminára ohľadom vyučovania THD organizovaného spoločnosťou RAABE sa zúčastnili p. uč. Petra Vetráková a Katarína Paprčková. Školenia Dajme stop extremizmu sa zúčastnila p. uč. Soňa Skladaná, ktorá spolu s p. uč. Michaelou Badinkovou absolvovala trojdňový seminár Všetci spolu bez predsudkov organizovaný spoločnosťou Človek v ohrození. Soňa Skladaná absolvovala tiež stretnutie Združenia pedagógov REG v Sliači. V MPC v B. Bystrici bola p. uč. Janka Pohorelcová na seminári Športová akadémia M. Tótha a p. uč. Miriam Slivková a Miriam Uhrinová na seminári o finančnej gramotnosti.

Vyučujúce 1. stupňa absolvovali tvorivé dielne s p. Novotňákom - práca s hlinou a interné vzdelávania používanie pomôcok Montessori na SJL a MAT, lektorkou bola p. uč. Silvia Paulovičová.

Ďalšie vzdelávania týkajúce sa testovania pohybových schopností prvákov absolvovala p. uč. Alenka Blahútová a Ivana Slašťanová a vzdelávanie týkajúce sa pilotného merania TIMSS na 1. stupni Miriam Slivková. RŠ sa zúčastnila konferencie Cesta k dobrej škole - Ako byť dobrým učiteľom v Bratislave a Letnej školy, ktorú organizovali absolventi Komenského inštitútu.

Všetci zamestnanci absolvovali tréning na zvládnutie agresivity žiakov a odbúranie stresu.


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20
2.kvalifikačná skúška23
funkčné vzdelávanie10
funkčné inovačné vzdelávanie10
inovačné10
adaptačné10
doplňujúce pedagogické01

Príloha  C

 

Plán kontinuálneho vzdelávania (pedagogických, odborných) zamestnancov na školský rok 2017/2018 - VYHODNOTENIE

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet     *

1.

Mgr.

Zuzana

Wodziková

 

adaptačné

ZŠ J. Simana, Valaská

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa pre primárne vzdelávanie

0

 

 

2017

23.5.2018

úspešne ukončila

2.

PaedDr.

Miriam

Slivková

164

funkčné

MPC

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca

0

 

 

2015

18.10.2017

úspešne ukončila

3.

Mgr.

Štefánia

Piliarová

60

funkčné inovačné

MPC

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich PZ

0

 

 

2016

17.10.2017

úspešne ukončila

4.

5.

Mgr.

RnDr.

Monika

Mariana

Poliaková

Rafajová

40

aktualizačné

MPC

Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov – inštruktorov lyžovania

10

10

 

 

2017

2017

-----

vzdelávanie sa neuskutočnilo

6.

Mgr.

Darina

Gillová

 

doplňujúce

UMB

B. Bystrica

 

0

 

 

2015

2019

pokračuje

 7.

 8.

 

PaedDr

PaedDr.

Michaela

Janka

Badinková

Balážová

60

aktualizačné

KU Ružomberok

Prípravné atestačné na I. atestáciu PZ

0

 

 

2017

2017

vzdelávanie neumožnené RŠ z dôvodu nedodržania plánovaného rozpisu poskytovateľom

9.

Mgr.

Ingrid

Sedliaková

60

aktualizačné

MPC

Prípravné atestačné na I. atestáciu PZ

0

 

 

2017

 

pokračuje

10.

Ing.

Petra

Vetráková

60

aktualizačné

KU Ružomberok

Prípravné atestačné na II. atestáciu PZ

0

 

 

2017

31.1.2018

úspešne ukončila

11.

Mgr.

Janka

Pohorelcová

60

aktualizačné

MPC

Prípravné atestačné na II. atestáciu PZ

0

 

 

2017

 

pokračuje

12.

PaedDr.

Stanislava

Černáková

50

inovačné

MPC

Rozvoj prírodovednej gramotnosti v ZŠ

21

 

 

2016

8.12.2018

úspešne ukončila

13.

 

Miriam

Steinsdorferová

60

aktualizačné

MPC

Prípravné atestačné vzdelávanie               k I. atestácii pre vychovávateľa

0

 

 

2016

neabsolvovala – ukončila pracovný pomer

14.

Mgr.

Katarína

Paprčková

 

 

 

Metódy čítania biblie s porozumením

 

 

 

2017

17.3. 2018

úspešne ukončila

15.

PZ I. stupňa    (počet 11 )

40

aktualizačné

MPC

Rozvoj matematickej gramotnosti

10

 

 

2017

----

vzdelávanie sa neuskutočnilo

16.

PZ II. stupňa (počet 16)

 

 

MPC

Podľa dostupnej ponuky v priebehu kalendárneho roka 2018

vzdelávanie súvisiace s podporou aktívneho učenia sa žiaka

----

nezrealizované

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Prípravu žiakov na súťaže a olympiády považujeme za integrálnu súčasť vyučovacieho procesu. Aj tento školský rok môžeme s uspokojením konštatovať, že táto oblasť patrí medzi naše silné stránky.

Zúčastnili sme sa množstva vedomostných súťaží a olympiád, športových súťaží. Niektoré sme si sami zorganizovali - Beh pre zdravé srdce, venovaný pamiatke Jaroslava Simana, cyklistické preteky, Crossfit - súťaž o najsilnejší tím alebo dvojicu, v spolupráci s obcou aj 3. ročník Turnaja vo florbale "O pohár starostu obce" ( chlapci obsadili 1. miesto a dievčatá 4. miesto, za najlepšieho brankára bola vyhlásená naša žiačka - Paulína Zelenčíková), výtvarnú súťaž Od stromu k zošitu, na 1. stupni spevácku súťaž Prehliadka speváckych talentov a súťaž o NAJ moderátora (víťazi sa podieľali na moderovaní slávnostného ukončenia školského roka spolu s RŠ).

Žiaci sa zapojili aj do VYV súťaží - Ochranárik čísla 112 a CO, Zelený svet, výtvarná súťaž v časopise Vrabček

Zúčastnili sme sa aj internetovej súťaže iBobor. Bohaté zastúpenie mali aj rôzne MAT súťaže - Matematický klokan (51 žiakov), Pytagoriáda (70 žiakov), Maksík (24 žiakov), Všetkovedko a Expert (25 žiakov), Max (8 žiakov).

Prvýkrát sme sa zapojili do celoslovenskej MAT - FYZ súťaže Náboj, ktorú koordinovalo Gymnázium Sama Chalúpku v Brezne, do súťaže Zručný mladý Horehronec, ktorú organizovala SOŠ hutnícka v Podbrezovej, do Medzinárodnej súťaže v ANJ pre žiakov 3. - 9. ročníka a do súťaže Talent Kláry Jarunkovej, ktorú organizovala ZŠ v Podbrezovej.

Opäť sme sa zúčastnili súťaže ENVITALENT , ktorú organizuje STROM ŽIVOTA. Žiaci prijali pozvanie spolu s p. uč. Zuzanou Slezákovou na stretnutie Envitalentov v Trenčianskych Tepliciach.

V priloženej tabuľke sú uvedené len najvýraznejšie úspechy našich žiakov.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolo SR
OK vo vybíjanej 2. miesto N. Tekelová, Donovalová, N. Filadelfiová, A. Havašová, N. Hľadajová, K. Kompáneková, S. Kúdelková, P. Senčeková, D. Slivková, L. Mišunová, P. Nováková, E. Janeková, O. Romanová 
Matematická olympiáda18 žiakov1 x 1. miesto, 1x2. miesto  E. Melicherčík, L. Troligová 
Pytagoriáda6 žiakov v OK1x1. miesto, 2x2. miesto J. Lenártová, E. Melicherčík a R. Rafajová 
Olympiáda ANJ6 žiakov1x2. miesto   O. Blahút 
Olympiáda SJL15 žiakov    
Chemická plympiáda3 žiaci1x4. miesto, 1x5. miesto, 1x7. miesto O. Vlček, P. Kučeráková, K. Molčanová 
Dejepisná olympiáda6 žiakov1x4. miesto J.S. Vilhan 
Geografická olympiáda16 žiakov1. miesto P. Senčeková 
Biologická olympiáda14 žiakov 2x 1. miesto, 1 x 2. miesto, 2x3. miesto1x10. miesto T. Koľajová)L. Havaš a L. Mišunová, T. Koľajová, S. Niťka a R. Rafajová  
ENVITALENT6 žiakov  R. Rafajová 
Šaliansky Maťko15 žiakov2 - bez umiestnenia J. Bíreš, L. Ťažká 
Hviezdoslavov Kubín17 žiakov4 - bez umiestnenia   
Cezpoľný behdružstvo chlapcov a dievčatobe 3. miesto M. Morong, M. Krnáč, Š. Weissenbacher, S. Pacerová, M. Grisníková, L. Koporecová 
 jednotlivci1x2. miesto M. Morong 
Memoriál M. Zavarskejštafeta žiačok2. miesto K. Perichtová, D. Slivková, L. Šuchová, L. Koporecová, S. Pacerová 
Crossfitdružstvo žiačok3. miesto S. Pacerová, A. Švejkovská, L. Šuchová, P. Zelenčíková 
Dvojboj - Predajnádružstvo2. miesto   
Atletikajednotlivci1x1. miesto, 1x2. miesto, 2x3. miesto CH. Chládek, M. Krnáč, A. Švejkovská, P. Zelenčíková 
OK vo volejbaledružstvo žiačok3. miesto S. Surinčáková, S. Ledecká, E. Pišojová, T. Koľajová, L. Koporecová, N. Struhárová, P. Zelenčíková 
OK v basketbaledružstvo5. miesto   
OK v malom futbaledružstvo4. miesto   
Športová liga vo florbaledružstvo3. miesto D. Capko, P. Zelenčíková, T. Ďurica, T. Patúš, E. Pišojová, M. Oravec, M. Koštial, S. Majchútová, L. Koporecová, D. Hučko, M. Morong, Š. Uhrin 
Mladí zdravotnícidružstvo1. miesto   
Mladí zachranári CO2 družstvá1x2. miestobez umiestnenia  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Podujatia organizované školskou knižnicou:

- k Medzinárodnému Dňu knižníc - Záložka do knihy spája školy - československý projekt, beseda so spisovateškou z nášho regiónu p. Turňovou, účasť v celoslovenskej súťaži - O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - téma osobnosť M. R. Štefánika

Aktivity dobrovoľníckeho charakteru:

- Bežím pomáhať v Čiernom Balogu, vydanie 4. knihy dobrých skutkov našich žiakov - Srdce pre Jaroslava Simana, naši žiaci boli súčasťou detskej poroty 17. ročníka Detský čin roka 2016, zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím Biela pastelka - vyzbieraná čiastka 115,12 eur, vianočné koledovanie - Dobrá novina, dobrovoľný zber šatstva a hračiek, ktorý zorganizovali z vlastnej iniciatívy deviataci pre deti z Detského domova vo Valaskej, vianočné tvorivé dielne - predaj výrobkov na obecnom podujatí Živý Betlehém - získanie celkovej sumy 408 eur a 300 eur z dobrovoľnej zbierky pre našu žiačku Natálku - darovanie výťažku vo výške 510 eur po spoločnom rozhodovaní žiakov a učiteľov (Natálke a rodine našej zosnulej žiačky Danielky, žiakom, ktorí navštívili družobnú školu v Karvinej na časť cestovných nákladov) a o zvyšnej čiastke 198 budeme ešte rozhodovať v budúcom školskom roku, navštívili sme DSS Tereza v Hronci štyrikrát.

Ďalšie aktivity:

- Beh pre zdravé srdce venovaný pamiatke Jaroslava Simana, kultúrny program ku Dňu matiek - Rozprávky našich mamičiek zrealizovaný v spolupráci s p. Weberovou, ktorá bola autorkou scenára, zápis žiakov do 1.ročníka a Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov, 13. reprezentačný ples školy, 8. ročník akcie Vyčistime si obec, Zasaďme si svoj les - žiaci 8. ročníka (v spolupráci s LZ Čierny Balog), Vianočná pošta, Strom života - Ekohliadka1 a 2, Hovorme o jedle - celoslovenský projekt a Zdravá desiata bez sladkostí a sladených nápojov, Pijeme čistú vodu - projekty k zdravému životnému štýlu na 1. stupni, Florbalový turnaj - 3. ročník - O pohár starostu obce - oblastné kolo, návšteva družobnej školy v Karvinej, ocenenie p. uč. P. Hadžegovej - Pedagóg roka, ktoré udelilo Prírodovedné múzeum v Tihányiovskom kaštieli v B. Bystrici za aktívny prístup v prírodovednom vzdelávaní žiakov.

Ročníkové výstupy žiakov (uvedené sú len tie, na ktoré boli pozvaní aj rodičia):

- Deň šlabikára - 1. ročník, Čo sme sa naučii v druhom ročníku - 2. ročník, Pozývame vás na naše podujatie - 4. ročník, Výstava prác z TCHV - 7. ročník, Slávnostná akadémia - 9. ročník

Prezentácia prác žiakov z rôznych súťaží:

- výstava prác z VYV súťaže Od stromu k zošitu , výstav prác žiakov k témam Škola včera a dnes, Spolu bez predsudkov - život s handicapom, moderovanie slávnostného ukončenia školského roka víťazmi súťaže O NAJ moderátora, prezentácia oddelení v čitateľských zručnostiach ... aj v ŠKD čítame

Školské aktivity súvisiace s vyučovaním:

- MDD - rozprávkový les, besedy s lekármi, besedy zamerané na prevenciu šikanovania, kriminality, prevenciu pred zneužívaním drog, fajčenia, plavecký výcvik základný a zdokonaľovací, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, kurzy adaptácie v 5. ročníku, dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy a finančnej gramotnosti ako forma realizovania prierezových tém ŠkVP, vydanie štyroch čísiel školského časopisu Cŕŕn

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé:

Škola podporujúca zdravie

B) Krátkodobé:

Starší čítajú mladším

Súťaž o najlepší triedny kolektív - vyhrala 8.A trieda.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej školskej inšpekcie: od 21.3. 2018 do 23.4.2018

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia

Predmet inšpekčnej činnosti: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole.

V správe o výsledkoch školskej inšpekcie sú uvedené nasledovné zistenia :

Školská koordinátorka a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli v kontrolných skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

Správa bola prerokovaná s RŠ dňa 28.3.2018 v Banskej Bystrici.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

Areál školy je veľký. Sú v ňom dve samostatné budovy s učebňami pre I. a II. stupeň, samostatná telocvičňa s dielňami, budova školského klubu detí s jedálňou a školskou kuchyňou. V areáli sú tiež dve ihriská a školský pozemok s altánkom na vyučovanie v prírode.

V školskom roku 2009/2010 bola dokončená rozsiahla rekonštrukcia budovy ŠJ, budovy I.a II. stupňa stupňa vrámci projektu IQ- ZŠ Valaská, zabezpečenie energetických úspor.

S finančnou podporou obce sme počas letných prázdnin v roku 2017 dokončili rekonštrukciu stúpačiek v budove 2. stupňa, rekonštrukciu kuchyne a výdajných okienok v ŠJ. V januári 2018 sme realizovali výmenu čidiel na únik oxidu uhličitého v kotolni. V lete 2018 Technické služby Valaská dokončili výmenu hlavného prívodu vody do budovy 2. stupňa a zrekonštruovali schodisko a vstup do budovy 2. stupňa.

S finančnou podporou obce a s p. architektom Pavlom Kupcom sa nám podarilo počas jarných prázdnin 2018 zrealizovať výmenu obkladov v ŠJ. Slávnostne sme ju otvorili za prítomnosti hostí - p. starostu a p. prednostu OcÚ vo Valaskej, p. architekta, predsedu Rady školy, predsedu Rady rodičov a detí zo ŠKD spoločným obedom.

Obecný úrad zabezpečil montáž vonkajších monitorovacích zariadení na budovu 2. stupňa. Monitorovanými poriestormi sú školské asfaltové ihrisko, budova 1. stupňa - schosko vstupné aj bočné, priestor pred budovami ŠKD a 1. stupňa.

Z vlastných finančných prostriedkov sme dokázali zabezpečiť opravu tabúľ v triedach na 2. stupni, väčšinu z požadovaných pomôcok vyučujúcimi, 2 nové notebooky a materiál na farebnú úpravu schodiska v oboch budovách. Zabezpečili sme povinné revízie.

Vzhľadom na pokles počtu žiakov a tým aj znížením normatívnych finančných prostriedkov v školskom roku 2017/2018 nám OcÚ vo Valaskej prispieva od januára 2018 na úhradu energií - elektriny a plynu pravidelnou mesačnou čiastkou 2 841 eur.

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

Zakúpili sme učebnice prvouky pre 2. ročník z prostriedkov MŠŠVaV SR a učebnice a pracovné zošity matematiky pre 8. ročník.

Učiteľom sme zabezpečili prístup na portál lepšia geografia.

Stučná analýza súčasného stavu a pripravované plány:

Priestory školy sú vyhovujúce okrem telocvične, kde problémy pretrvávajú, ale nedokážeme ich vyriešiť vlastnými silami. V plynovej kotolni by bolo praktické vzhľadom na nezrekonštruovanú telocvičnu výmenu regulácie kotolne a vykurovania. Plánujeme rekonštrukciu prízemia ŠJ - hygienické zariadenie, práčovňa so sušiarňou. Aj tieto opravy budeme potrebovať realizovať v spolupráci s obcou.

Zmenou dopravného značenia v obci a inštaláciou retardérov na ceste pri multifunkčnom ihrisku, sme prišli o "bežeckú dráhu" na 60 m, chýba nám doskočisko a priestor na vrh guľou, aj to sú požiadavky, s ktorými sa budeme musieť v budúcnosti zaoberať. Bez nich nedokážeme celkom plniť výkonový štandard predmetu TSV a naďalej zabezpečiť úspešnosť našich žiakov na športových pretekoch.

Dlhodobo plánujeme zabezpečenie skriniek na topánky žiakov 2. stupňa, ktoré by sme chceli umiestniť na chodbách, zariadenie oddychovej zóny v časti triedy, ktorá dnes slúži ako ďalšia jazyková učebňa. Slúžila by aj na vyučovanie ETV a na zasadania MO. Podľa finančných prostriedkov plánujeme pokračovať v oprave tabúľ v triedach na 1. stupni, v dokupovaní zatemňovacích roliet v triedach a odborných učebniach, výmenu stoličiek v ŠJ podľa návrhu rekonštrukcie obkladov v ŠJ, pokračovať v ďalšej oprave školských lavíc v súčasných šiestackych triedach a postupne aj v triedach na 1. stupni.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne prostriedky na žiakov školy získané z rozpočtu MŠŠVaV SR na rok 2017 boli 631 068 eur.

nenormatívne (doprava - presun z r. 2016) - 571 eur

nenormatívne ( doprava, SZP, VP, odchodné) - 25 327 eur

(doprava - 12 354 eur, SZP - 3 293 eur, VP - 5 171 eur, LV - 4 350 eur, učebnice prvouky - 159 eur)

ostatné ( prenájom) - 220 eur

z normatívu na mzdy a odvody sme dali - 417 576 eur, na odvody 153 436 eur a na prevádzku 60 056 eur.

2.Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vo výške 4 476 eur sme poukázali Obecnému úradu vo Valaskej. Zostávajú majetkom obce.

Poplatok od septembra 2013 je 4 eurá.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Za vzdelávacie poukazy sme dostali spolu 5 171 eur, z nich sme na tovary a služby spojené s činnosťou krúžkov dali 2 138 eur, na odmeny vedúcim krúžkov 2 098 eur a na odvody 935 eur.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Združenie rodičov pri našej základnej škole hospodárilo k 31. 8. 2018 takto:

Zostatok z predchádzajúceho školského roka k 1.9.2017 - 1 890,01 eur

Príjmy: 3 245,71 eur

Výdavky: 2 764,87 eur

Stav financií k 31. 8. 2018 : 2 370,85 eur (2 080,17 eur na účte a v pokladni 290,68 eur)

Najväčšiu časť príjmov tvorili: príspevky rodičov, ktoré sa z 5 eur zvýšili na 7 eur na žiaka (2 516,00 eur), príjem za ples školy (350 eur) a ostatné príjmy z predaja školského časopisu Cŕŕn (151,00 eur).

Najvyššie výdavky boli za: Mikulášske balíčky (547,98 eur), KOMPARO pre žiakov 4. a 9. ročníka (466,10 eur), odmeny pre žiakov ( 345,06 eur), za cestovné na plavecké výcviky (260,00 eur) a cestovné na súťaže a olympiády (225,12 eur).

Prehľad hospodárenia ZR je zverejnený na webovom sídle školy - v hornom menu - O škole - Rada rodičov - Rada rodičov.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Medzi iné finančné prostiedky zaraďujeme finančné prostriedky z rozpočtu obce na úhradu energií - elektrina a plyn v celkovej výške 34 000 eur na kalendárny rok 2018, ktoré škole prideľovali pravidelne každý mesiac od januára 2018 vo výške 2 841,00 eur. Ďalej medzi iné finančné prostriedky zaraďujeme štartovacie balíčky s učebnými pomôckami pre žiakov I. ročníka v hodnote 20 eur pre každého žiaka od Obecného úradu vo Valaskej.

Finančnú odmenu pre žiakov s výborným prospechom, správaním a bezproblémovou dochádzkou od obecných úradov školského obvodu vo výške 20 eur dostalo v tomto školskom roku v I. a II. polroku spolu 43 žiakov (o 11 viac ako vlani).

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Vychádzajúc z analýzy hodnotiacej správy z predchádzajúceho školského roka, zo strategického plánu školy na roky 2015 - 2020, z POP MŠVVaŠ SR na školský rok 2017/2018 a z nášho iŠkVPa ŠkVP sme si na začiatku školského roka 2017/2018 stanovili nasledovné ciele (zámery):

1. Efektívne skvalitňovať vyučovací proces zaraďovaním foriem a metód aktívneho učenia sa a čítania s porozumením vo všetkých predmetoch. Zamerať sa na rozvoj sebahodnotiacich zručností žiakov a na diferencovanie úloh s ohľadom na vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov.

2. Naďalej cieľavedome monitorovať a hodnotiť úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov. Jej pravidelným sebahodnotením spoznávať výkonnosť školy, identifikovať príčiny prípadnej nízkej úrovne vzdelávacích výsledkov a navrhovať konkrétne opatrenia na zlepšenie.

3. Pokračovať v pestovaní tradícií spojených s menom Jaroslava Simana.

4. Eliminovať negatívne prejavy správania sa žiakov.

Na dosiahnutie stanovených cieľov sme si naplánovali viacero čiastkových úloh, ktoré sme realizovali v 6 oblastiach - v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, v oblasti rozvoja osobnosti žiaka, v oblasti zabezpečenia a riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, v oblasti ďalšieho vzdelávania PZ a OZ, v oblasti mimoškolskej činnosti, spolupráce s organizáciami, v oblasti prezentácie školy na verejnosti a v oblasti materiálneho zabezpečenia. Plnenie mnohých úloh už bolo spomenuté v správe vyššie.

Našim prvoradým dlhodobým cieľom je poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie, najmä metódami a formami aktívneho učenia a čítania s porozumením. V minulom školskom roku sme sa venovali tejto téme v prípravnej fáze, čo znamená teoreticky a overovali sme využitie týchto metód a foriem a ich efektívnosť priamo na vyučovaní. V tomto školskom roku sme sa zamerali na aktívnejšie uplatňovanie osvedčených metód a foriem. Ako sa nám to darilo a ako vnímali ich zaraďovanie žiaci sme zisťovali formou dotazníka AUS (aktívneho učenia sa žiaka). Každý vyučujúci získal spätnú väzbu o aktívnom učení sa žiakov na ich vyučovacom predmete. Vyučujúci dotazník realizovali v jednej nimi vybranej triede 3. - 9. ročníka na začiatku a na konci školského roka. Získané údaje si vyhodnotili, porovnali a navzájom o nich diskutovali v rámci metodických orgánov. Z diskusií pre vyučovací proces vo všeobecnosti vyplynulo, že je potrebné posilňovať procesy rozvoja sociálnych zručností (spolupracovať počas učenia sa vo dvojiciach, učiť sa v skupinách, učiť sa pomocou projektu, dávať a získavať pomoc pri učení) a procesy personalizácie žiakov (voľba úloh, tempa, postupu, miesta a partnera na učenie sa, možnosť navrhovať otázky, úlohy a činnosti, ktoré zaujímajú žiakov, hodnotenie svojej učebnej činnosti - sebahodnotenie, prezentovanie výsledkov učenia sa a možnosť vyjadrovať nespokojnosť - argumentovať, hodnotiť, konštruktívne kritizovať). V budúcom školskom roku plánujeme reagovať na výsledky dotazníka ohľadom vyučovacieho procesu individuálnym plánovaním zmeny každého vyučujúceho.

Vo vzdelávaní sa nám darilo využívať medzipredmetové témy v danom ročníku. Na 1. stupni najviac SJL s výchovnými predmetmi a prvoukou a na 2. stupni VYV s BIO, GEO, LIT a DEJ, DEJ so SJL, OBN so SJL, VYV a ETV. Okrem naplánovaných medzipredmetových tém sme realizovali ďalšie témy podľa aktuálnych situácií a možností, ktoré priniesli aj inšpirácie a informácie z absolvovaných vzdelávaní vyučujúcich, príprava povinných výstupov a aktívne sme reagovali na ľudové zvyky a tradície vo vianočnom a veľkonočnom období.

Veľmi pozitívne hodnotíme záverečný výstup žiakov 7. ročníka z TCHV. Využitím medzipredmetových vzťahov (THD a IFV) a výbornou tímovou prácou vyučujúcich daných predmetov s triednymi učiteľkami a výchovnou poradkyňou sa z výstavy, prezentácie výrobkov, stala prezentácia celého procesu výroby od výkresu až pohotový výrobok - polička na knihy a prezentácia predstáv žiakov o svojom budúcom povolaní, za ktorou sa skrývala práca s informáciami o rôznych profesiách, aktuálnej situácii na pracovnom trhu, dostupnosti voľných pracovných miest v jednotlivých regiónoch, platovom ohodnotení danej pozície, možnostiach kariérneho rastu, požiadavnách na dosiahnuté vzdelanie...

Vo vyučovacom procese sme sa zamerali aj na rozvoj sebahodnotiacich zručností žiakov vytváraním priestoru na prezentovanie hodnotových postojov žiakov. Mnohé z týchto aktivít sme prezentovali prostredníctvom vytvorených projektov na chodbách v budove 2. stupňa alebo prostredníctvom školského časopisu Cŕŕn v pravidelnej rubrike Dôverníček alebo samostatne ako prezentácia prác žiakov zo SJL a OBN na témy - Moja stopa na Zemi, Deti v Afrike aich detstvo, Čo ma robí šťastným, Poučka správneho, skvelého, skutočného rodiča, Tri príkazy práva: čestne žiť, inému neškodiť, každému dať, čo m patrí a ďalšie. Žiaci na vyučovacích hodinách najmä DEJ , OBN a ETV reagovali aj na aktuálne spoločenské udalosti - smrť investigatívneho novinára J. Kuciaka a jeho priateľky, porovnávali prácu učiteľa v minulosti a dnes Škola včera a dnes, pričom poukázali aj na nevhodné správanie niektorých spolužiakov, ktoré prekáža aj samotným žiakom a vidia v niektorých prípadoch neriešiteľnosť situácie (príčiny vidia v rodinnom zázemí žiaka, v jeho osobnosti a nevoli niečo na sebe zmeniť, pretože toto správanie je "in" medzi jeho kamarátmi).

Veľmi pozitívne hodnotíme aj činnosť žiackej školskej rady, ktorá prebieha v zmysle jej štatútu. Členovia, zástupcovia z každej triedy od 4. po 9. ročník, sa stretávali pravidlene raz za mesiac. Zasadnutiua viedla koordinátorka žiackej školskej rady, p. výchovná poradkyňa - Ingrid Sedliaková. Na stretnutiach sa rozprávali o pripravovaných podujatiach, ktoré následne na ďalších zasadnutiach vyhodnotili. Žiaci predkladali vlatné návrhy, názory, k diskutovaným témam vedeli zaujať objektívny postoj. Žiačka 9. ročníka, Sabína Ledecká sa stala zástupkyňou žiakov našej školy v Detskom a mládežníckom fóre Slovenska, ktoré vytvára komisárka pre deti Ing. Viera Tomanová, PhD.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Prostredníctvom poskytovaných disponibilných hodín vytvárame podmienky na akceptovanie záujmov žiakov, ich predpokladov pre formovanie ďalšieho štúdia so zámerom čo najúspešnejšieho uplatnenia sa v živote.

Žiakom vytvárame veľmi dobré podmienky na rozvíjanie talentov (inšpirujúci učitelia, schopní podporovať talentovaných žiakov, úspešná účasť žiakov v športových a vedomostných súťažiach), realizujeme vlastné súťaže, tradičné aktivity školy, pestujeme tradície spojené s menom Jaroslava Simana.

Príjemné a estetické vnútorné a vonkajšie priestory, dobrá vybavenosť kabinetov a tried (možnosť využívať interaktívnu tabuľu v každej triede), odborné učebne pre vyučovanie INV, CUJ, CHEM, FYZ, TCHV, TSV, NBV.

Systematické vzdelávanie pedagogických zamestnancov, odborná a kooperatívna činnosť vyučujúcich, výchovného poradcu a koordinátorov ENV, zdravej školy, prevencie a VMaR, participácia vedúcich MO na procesoch riadenia, starostlivosť OZ, každoročné monitorovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti, šikanovania a kyberšikanovania, spolupráca školy s miestnymi organizáciami, so združením rodičov, propagácia školy.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Podiel metód a foriem aktívneho učenia sa žiaka, kvalita sebahodnotiacich zručností žiakov, diferenciácia úloh s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov, úroveň čítania s porozumením, oblasť bezpečnosti na internete a kyberšikany, opakujúce sa výchovné problémy aj napriek udeleným výchovným opatreniam.

Návrh opatrení:

Pri plánovaní vyučovacieho procesu vychádzať z vlastných skúseností pri uplatňovaní inovatívnych vyučovacích metód a foriem v tomto školskom roku, z výsledkov dotazníka AUS a z rozdielnych vzdelávacích schopností a zručností žiakov.

Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a didaktické materiály zverejnené na webovom sídle NÚCEM, realizovať skupinové čitateľské projekty rozvíjajúce sociálne zručnosti žiakov.

Vo vyučovacom procese okrem výsledkov učenia sa žiakov hodnotiť aj procesy učenia sa žiaka, a to spätnou väzbou od vyučujúceho a rovesníckou spätnou väzbou.

V rámci INF stimulovať kritické postoje žiakov k nevhodným mediálnym obsahom, zvyšovať povedomie žiakov o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a internetu.

Venovať pozornosť autoevalvačnému procesu ako autoregulačnému mechanizmu vlastnej pedagogickej práce.

Činnosť MO zamerať na vzájomnú výmenu skúseností z uplatňovania stratégií a metód aktívneho učenia sa, spätnej väzby, zrealizovať interné vzdelávanie zamerané na oblasť aktívneho učenia sa žiakov, na štúdium odbornej literatúry, webových portálov, časopisov a na následnú výmenu informácií a diskusiu.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Škola má vzhľadom k počtu žiakov a vzdelávacím aktivitám dobrú personálnu štruktúru. Priestorové podmienky sú veľmi dobré.

Žiaci môžu vo voľnom čase pracovať v rôznorodých krúžkoch, majú zabezpečenú starostlivosť špeciálneho pedagóga a školského psychológa (z finančných dôvodov len do 30.6.2018), kvalitné služby školskej jedálne a školského klubu detí.

Zo strany zriaďovateľa je škole venovaná maximálna pozornosť.

Rozvh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a je prispôsobený cestovnému poriadku školských autobusov. Je zverejnený na webovom sídle školy.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Ponuka záujmovej činnosti žiakov je bohatá a umožňuje im vybrať si pohybovo - športové aj náučné aktivity počas voľného času. Zabezpečujeme ju pomocou učiteľov a ochotných odborníkov.

Počet žiakov, ktorí neabsolvovali v školskom roku 2017/2018 60 hodín v záujmovom krúžku bolo 28.


Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Bystrušky18Mgr. Silvia Paulovičová
Cyklistický krúžok10PaedDr. Michaela Badinková
Florbalový krúžok - dievčatá17PaedDr. Matúš Magera
Florbalový krúžok - chlapci17PaedDr. Matúš Magera
Futbalový krúžok - mladší žiaci14p. Jozef Kučerák
Futbalový krúžok - starší žiaci7p. Ivan Balco
Hravá angličtina18Mgr. Alena Blahútová
Krúžok mažoretiek11Mgr. Lucia Karolová
Krúžok vybíjanej29Mgr. Mária Pacerová
Matematika inak34RNDr. Mariana Rafajová
Novinársky krúžok11Mgr. Martina Tyčiaková
Slovenčina bez obáv29Mgr. Denisa Maťovčíková
Šikovné ruky8Ing. Zuzana Slezáková
Turistický krúžok 2. stupeň30Mgr. J. Pohorelcová
Volejbalový krúžok7Mgr. Juraj Kriváň

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Predsedkyňou rodičovskej rady sa 10.10.2018 stala Janeta Nitková, pokladníčkou zostáva i naďalej pani Lucia Ťažká.

Rada rodičov sa v tomto školskom roku stretla trikrát.

Rodičia pomohli pri organizovaní Mikuláša, pripravili pre deti balíčky so sladkosťami, na Valentínskom karnevale pri vydávaní občerstvenia, zapájali sa do organizovania výletov a exkurzií. Vo februári sme zorganizovali v spolupráci so ZR 13. reprezentačný ples školy. 11 rodičia 27.4.2018 venovali hodinu svojho voľného času na skrášlenie školy - natieranie schodiska v budove 1. a 2. stupňa pri príležitosti menín našej školy. Z iniciatívy rodičov, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto aktivity v daný termín sme zorganizovali podujatie ešte raz, a to 8.6.2018, kedy sa do skrášľovania priestorov zapojili 8 rodičia.

V priebehu roka bola jedna plenárna schôdza združenia rodičov a triedni učitelia mali štyri stretnutia triednych aktívov. Dve z nich boli spojené s konzultačným dňom, počas ktorého mali rodičia možnosť konzultovať prospech a správanie so všetkými vyučujúcimi svojho dieťaťa.

Prehľad počtu prítomných rodičov na triednych aktívoch:


Prehľad uskutočnených triednych aktívov ZŠ J. Simana 2017/2018

 

1.

2.

3.

4.

5.

Priemer v %

1. A

dátum

06. 09. 17

03. 10. 17

09. 11. 17

18. 01. 18

24. 04. 18

 

 

počet rodičov

12

14

11

14

12

14

11

15

13

15

 

 

počet %

86%

79%

86%

73%

87%

82%

1. B

dátum

06. 09. 17

03. 10. 17

07. 11. 17

18. 11. 17

18. 01. 18

 

 

počet rodičov

12

15

13

14

13

14

13

14

13

14

 

 

počet %

80%

93%

93%

93%

93%

90%

1. C

dátum

06. 09. 17

03. 10. 17

14. 11. 17

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

13

16

11

16

7

16

11

16

 

 

 

 

počet %

81%

69%

44%

69%

 

66%

2. A

dátum

03. 10. 17

18. 01. 18

13. 02. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

19

19

11

19

13

19

13

19

 

 

 

 

počet %

100%

58%

68%

68%

 

74%

2. B

dátum

03. 10. 17

18. 01. 18

13. 02. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

16

19

13

19

15

19

16

19

 

 

 

 

počet %

84%

68%

79%

84%

 

79%

3. A

dátum

03. 10. 17

05. 12. 17

18. 01. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

17

19

12

19

15

19

14

19

 

 

 

 

počet %

89%

63%

79%

74%

 

76%

3. B

dátum

03. 10. 17

06. 12. 17

18. 01. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

13

18

12

18

13

18

10

18

 

 

 

 

počet %

72%

67%

72%

56%

 

67%

4. A

dátum

03. 10. 17

24. 04. 18

 

 

 

 

 

počet rodičov

13

18

12

18

 

 

 

 

 

 

 

 

počet %

72%

67%

 

 

 

69%

4. B

dátum

03. 10. 17

20. 12. 17

18. 01. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

11

17

14

17

6

17

10

17

 

 

 

 

počet %

65%

82%

35%

59%

 

60%

5. A

dátum

03. 10. 17

18. 01. 18

24. 04. 18

30. 05. 18

 

 

 

počet rodičov

17

22

14

22

18

22

19

22

 

 

 

 

počet %

77%

64%

82%

86%

 

77%

5. B

dátum

03. 10. 18

18. 01. 18

24. 04. 18

29. 05. 18

 

 

 

počet rodičov

16

22

11

22

15

22

16

22

 

 

 

 

počet %

73%

50%

68%

73%

 

66%

6. A

dátum

19. 12. 17

18. 01. 18

10. 04. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

13

21

9

21

15

19

5

19

 

 

 

 

počet %

62%

43%

79%

26%

 

53%

6. B

dátum

03. 10. 17

18. 01. 18

10. 04. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

15

20

9

20

16

20

10

20

 

 

 

 

počet %

75%

45%

80%

50%

 

63%

7. A

dátum

03. 10. 17

18. 01. 18

24. 04. 18

13. 06. 18

 

 

 

počet rodičov

13

18

12

17

8

16

4

16

 

 

 

 

počet %

72%

71%

50%

25%

 

54%

7. B

dátum

03. 10. 17

18. 01. 17

24. 04. 18

06. 06. 18

 

 

 

počet rodičov

15

18

8

18

8

18

8

18

 

 

 

 

počet %

83%

44%

44%

44%

 

54%

8. A

dátum

03. 10. 17

18. 01. 18

13. 03. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

18

23

4

23

14

23

6

23

 

 

 

 

počet %

78%

17%

61%

26%

 

46%

8. B

dátum

03. 10. 17

18. 01. 18

24. 04. 18

14. 06. 18

 

 

 

počet rodičov

10

22

20

22

15

22

9

22

 

 

 

 

počet %

45%

91%

68%

41%

 

61%

9. A

dátum

03. 10. 17

11. 01. 18

05. 04. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

14

23

16

23

23

23

6

23

 

 

 

 

počet %

61%

70%

100%

26%

 

64%

9. B

dátum

03. 10. 17

11. 01. 18

05. 04. 18

24. 04. 18

 

 

 

počet rodičov

9

21

12

20

19

20

22

23

 

 

 

 

počet %

43%

60%

95%

96%

 

73%

Priemer za celú školu:

68%

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s miestnymi organizáciami:

DSS Tereza v Hronci - návštevy so žiakmi v rámci Mesiaca úcty k starším, na sviatok Martina, v predvianočnom adventnom období a pri príležitosti Dňa mozgu.

Kultúrny život v obci - zúčastnili sme sa Vianočných trhov na Živom betlehéme, v spolupráci s p. Leou Weberovej sme pripravili kultúrny program ku Dňu matiek - divadelnú hru Rozprávky našich mamičiek, autorkou scenára bola p. Lea Weberová, učinkujúcimi boli žiaci, zametnanci a priatelia školy.

Spolupráca s OcÚ - pri organizovaní už spomínaného florbalového turnaja, enviro aktivity Vyčistime si obec, prispievaním do miestnych novín Valaštiansky hlásnik

Spolupráca s MŠ - vzájomné návštevy - pred zápisom do 1. ročníka a pred koncom školského roka, účasť ZRŠ pre 1. stupeň na rodičovskom združení v predškolskej triede pred zápisom do 1. ročníka

Propagácia školy - prostredníctvom webového sídla školy, školského časopisu Cŕŕn, kultúrneho programu ku Dňu matiek

Záver

Vypracoval: Mgr. Štefánia Piliarová

V o Valaskej, 15. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. júla 2018

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy prerokovala správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 na svojom zasadnutí dňa 23. októbra 2018.

Ing. Peter Bánik

predseda RŠ

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválenie starostom obce Valaská Ing. Jurajom Uhrinom dňa: 25.10.2018