Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská
Adresa školyOktóbrová 16 , 976 46 Valaská
Telefón+421 x 048 6176927
E-mailriaditel@zsvalaska.edu.sk
WWW stránkazsvalaska.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Magda Vaníková   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 437

Počet tried: 20

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32222222219
počet žiakov484039364543394646382
z toho ŠVVP11223375226
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda2AJANJBIOCZCCVMCSJDEJETVFYZGEGHNFHUVCHEIFVINF
0.A               
I.A               
I.B               
I.C               
II.A 1,3            1,15
II.B 1,16            1
III.A 1,47            1
III.B 1,78            1
IV.A 1,78           1,11 
IV.B 2,11         1 1,33 
V.A 2,552,41   2,23  2,5 1,05  1,45
V.B 2,322,23   2  1,86 1,05  1,05
VI.A 2,22,55   2 2,852,6 1  1,16
VI.B 2,252,55   2,15 2,82,35 1,05  1,05
VII.A 2,752,25   3,06 2,442,63 1,311,81 1,25
VII.B 3,062,56   3,17 2,782,5 1,222,67 1,06
VIII.A 2,72,74   2,78 2,482,7  2,74 1,04
VIII.B 2,362,41   2,36 2,272,32  2,09 1
IX.A 2,782,35   3 2,963,13  2,83 1,09
IX.B 2,852,55   2,4 3,152,95  2,95 1

TriedaKAJKNJMATMLZNBV2NJNEJOBNOBVPSPPVCPRPPRIPDAPRV
0.A               
I.A               
I.B               
I.C               
II.A  1,8           1,5
II.B  1,58           1,63
III.A  1,74          1,32 
III.B  1,89          1,44 
IV.A  2,17          1,72 
IV.B  2,5       1  2,22 
V.A  2,27            
V.B  2,68            
VI.A  2,6    1,32       
VI.B  2,7    1,45       
VII.A  2,38   1,291,25       
VII.B  2,83   2,751,28       
VIII.A  2,74   2,221,61       
VIII.B  2,55   2,331,36       
IX.A  3,3   2,61,43       
IX.B  3,4   21       

TriedaRGV2RJRUJSJLSPRSEEŠPSPHTEHTECH2THDTSVTEVTKCTHF
0.A               
I.A    1          
I.B    1          
I.C    1          
II.A   1,951          
II.B   1,741          
III.A   1,581          
III.B   1,951,11          
IV.A   2,111          
IV.B   2,221       1  
V.A   2,681,05     1,321   
V.B   2,31,05     1,231,05   
VI.A1  2,251,1     1,581   
VI.B1  2,41     1,21   
VII.A  12,691,191,67    1,251   
VII.B  1,782,781,331,6    1,51,18   
VIII.A  2,712,71,261,09    1,091,05   
VIII.B  2,152,51,181,24    1,241   
IX.A  1,672,71,09      1,14   
IX.B  2,442,41,1      1,05   

TriedaTOFVLAVUMVUČVYVVSMZNCZEM
0.A        
I.A        
I.B        
I.C        
II.A        
II.B        
III.A 1,37      
III.B 1,56      
IV.A 1,89      
IV.B 2,11  1   
V.A    1,14   
V.B    1   
VI.A    1,05   
VI.B    1   
VII.A    1,44 2,17 
VII.B    1,72 2,2 
VIII.A1,61 1     
VIII.B1,43 1,05     
IX.A  1,09     
IX.B  1,35     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A00055
I.A151410
I.B151410
I.C171430
II.A202000
II.B201901
III.A202000
III.B191800
IV.A181800
IV.B181800
V.A222200
V.B232110
VI.A212010
VI.B212001
VII.A181800
VII.B191810
VIII.A242220
VIII.B222110
IX.A232300
IX.B212100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A000,0000,0000,00
I.A15115376,87115376,8700,00
I.B1593862,5393862,5300,00
I.C17135879,88135879,8800,00
II.A202375118,752371118,5540,20
II.B20140370,15140370,1500,00
III.A20141470,70141470,7000,00
III.B19160884,63160884,6300,00
IV.A18162990,50162990,5000,00
IV.B181991110,611966109,22251,39
V.A22128858,55128758,5010,05
V.B23179678,09175276,17441,91
VI.A212392113,902392113,9000,00
VI.B21158375,38158175,2920,10
VII.A18102857,11100555,83231,28
VII.B192107110,892098110,4290,47
VIII.A243686153,583593149,71933,88
VIII.B222433110,592410109,55231,05
IX.A234193182,304178181,65150,65
IX.B213183151,573058145,621255,95

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku32222222219
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Bystrušky18 Mgr. Silvia Paulovičová
Cyklistický krúžok10 PaedDr. Michaela Badinková
Florbalový krúžok - dievčatá17 PaedDr. Matúš Magera
Florbalový krúžok - chlapci17 PaedDr. Matúš Magera
Futbalový krúžok 1. st.14  
Futbalový krúžok 2. st.7  
Hravá angličtina17 Mgr. Alena Blahútová
Krúžok mažoretiek11 Mgr. Lucia Karolová
Krúžok vybíjanej29  
Matematika inak29 RNDr. Mariana Rafajová
Novinársky krúžok11 Mgr. Martina Tyčiaková
Slovenčina bez obáv27 Mgr. Denisa Maťovčíková
Šikovné ruky7 Ing. Zuzana Slezáková
Turistický krúžok - 2. stupeň30 Mgr. Janka Pohorelcová
Volejbalový krúžok7  

Záver

Vypracoval: Mgr. Magda Vaníková

V o Valaskej, 17. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: