Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Základná škola vo Valaskej je od januára 2002 školou s právnou subjektivitou. Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. Od roku 2004 je školou spoločného školského obvodu obcí Valaská, Hronec, Osrblie.

Od leta 2009 do začiatku školského roka 2010/2011 prebehla rozsiahla rekonštukcia troch budov školy.

V decembri 2014 Obec Valaská vydala pre našu školu novú zriaďovaciu listinu na základe odporúčania komisie MŠVVaŠ SR na zapožičanie čestných názvov školám, ktorá legislatívne ukončila proces udelenia čestného názvu "Základná škola Jaroslava Simana" . Čestný názov nám patrí od 6.11.2014.


Názov školyZákladná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská
Adresa školyOktóbrová 16 , 976 46 Valaská
Telefón+421486176927
E-mailriaditel@zsvalaska.edu.sk
WWW stránkazsvalaska.edupage.org
ZriaďovateľObec Valaská

Vedúci zamestnanci školy

Od 1. júla 2015 je riaditeľkou školy Mgr. Štefánia Piliarová Za zástupkyňu pre 1. stupeň bola od 1. augusta 2015 menovaná riaditeľkou školy PaedDr. Miriam Slivková. Zástupkyňou pre 2. stupeň je od 1. júla 2011 Mgr. Eva Hanková.


 Meno, priezviskoe-mail
Riaditeľka školyMgr. Štefánia Piliarováriaditel@zsvalaska.edu.sk
ZRŠ 1. stupeňPaedDr. Miriam Slivkovázastupkyne@sanynet.sk
ZRŠ 2. stupeňMgr. Eva Hankovázastupkyne@sanynet.sk

Rada školy

V školskom roku 2016/2017 sa rada školy stretla dvakrát.

Prvé zasadnutie viedol jej podpredseda, Mgr. Roman Hadžega. Uskutočnilo sa v októbri 2016 a boli naň delegovaní noví zástupcovia zamestnancov, čo ovplyvnilo aj zmenu vo vedení rady. Rada školy prerokovala správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 a aj iŠkVP pre 2. a 6. ročník. Upozornila aj na ukončenie volebného obdobia zástupcov rodičov. Členovia sa dohodli, že sa stretnú 14. novembra 2016 v novom zložení a zvolia si aj nového predsedu. Novým predsedom sa stal Ing. Peter Bánik, ktorý za podpredsedkyňu rady navrhol Mgr. Ivanu Hrončekovú. Členovia rady návrh odsúhlasili. Nový predseda členom načrtol svoju víziu práce rady školy a jej smerovanie. Jednou z najbližších úloh bude dopracovanie Štatútu rady školy.

Informácie o zložení rady školy, zápisnice zo zasadnutí boli zverejnené na webovom sídle školy.


 Titl., priezvisko, meno
PredsedaIng. Bánik Peterzástupca zriaďovateľa
PodpredsedaMgr. Hrončeková Ivanazástupca pedagogických zamestnancov
Pedagogickí zamestnanciMgr. Snopková Viera 
Oostatní zamestnanciGondová Anna 
Zástupcovia rodičovMgr. Hadžega Roman 
 Náther Tomáš 
 Nitková Janeta 
 Vaníková Alexandra 
Zástupca zriaďovateľaPaedDr. Benediková Stanislava 
 PaedDr. Magera Matúš 
 Mgr. Pacerová Mária 

Poradné orgány školy

Na začiatku školského roka nastala zmena na vedúcej pozícii predmetovej komisie - spoločenské vedy a jazyky z dôvodu zmeny v pracovnej zmluve PhDr. Martina Lokšu. Vedením komisie bola poverená Mgr. Ivana Hrončeková

Školskou koordinátorkou prevencie bola naďalej Mgr. Katarína Paprčková a výchovnou a kariérovou poradkyňou Mgr. Ingrid Sedliaková.

V škole pracovali aj dve odborné zamestnankyne: školská špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Karolová a od 23.1.2017 školská psychologička Mgr. Petra Koppová.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ 1. stupeňMgr. Uhrinová Miriam1. stupeň
MZ ŠKDBc. Molčanová Annavychovávateľky
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Hrončeková IvanaSJL, CUJ, TOF, DEJ, OBN, REG
PK prírodo-vedných predmetovRNDr. Rafajová MarianaMAT, FYZ, CHEM, BIO, GEO, INV
PK výchovných predmetovMgr. Pohorelcová JankaTSV, ETV, NBV, VUM, HUV, VYV, TCHV, SEE

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 395

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie:

V úvodnej štatistike k 15. septembru 2016 sme evidovali 395 žiakov, ktorí boli rozdelení do 19 tried. V priebehu školského roka sa do našej školy neprihlásil žiaden nový žiak, odhlásili sa 3 žiaci z dôvodu zmeny bydliska, 2 žiakom z 1. ročníka bola dodatočne odložená povinná školská dochádzka, 4 žiaci boli v priebehu školského roka preradení do ŠZŠ vo Valaskej a 1 žiačka prestúpila do ZŠ v Zlatých Moravciach. 12 žiakov malo povolené plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Priemerná naplnenosť tried bola 20,52 žiakov na jednu triedu, čo je o 1,14 menej ako v minulom školskom roku. (Ak by sa počet tried nezmenil, priemerná naplnenosť tried by bola o 0,27 menšia.)


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32222222219
počet žiakov484036494838454645395
z toho ŠVVP01213641321
z toho v ŠKD283322281    112

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 51 / 22 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 48/ 22 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 7/ 2 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

Na konci školského roka 2016/2017 46 žiakov ukončilo školskú dochádzku na základnej škole.

Všetci deviataci (44) si podali prihlášky na stredné školy a boli na ne aj zapísaní. Jeden žiak deviateho ročníka mal povolené plniť PŠD v zahraničí, jeho zákonný zástupca požiadal o komisionálne preskúšanie, ktoré zvládol úspešne.

Okrem nich odišla jedna žiačka 6. ročníka, ktorá bude pokračovať na dvojročnom OU a jedna žiačka 5. ročníka, ktorá bude pokračovať na osemročnom gymnáziu.


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 11  4446

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Aj v tomto školskom roku boli žiaci deviateho ročníka prijímaní na SŠ na základe výsledkov prijímacieho konania, ktoré sa konalo v máji. Výchovná poradkyňa na základe skúseností skonštatovala ako demotivujúcu skutočnosť, že žiaci, ktorí v 1. polroku neprospeli, boli na stredné školy prijímaní ako prví, dokonca ešte pred termínom prijímacích skúšok.

Ostatní žiaci boli prijímaní na základe dosiahnutých bodov za priemerný prospech v 8. a 9. ročníku, za výsledky v Testovaní 9 a výsledky prijímacej skúšky. Talentovaných skúšok sa zúčastnilo 10 žiakov 9. ročníka.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad o umiestnení všetkých žiakov končiacich školskú dochádzku na základnej škole:


 Gym 8.ročGym 4.ročUmelecké školyEkonom., obchod. školyPedagog. školyTech., doprav. školyOstatné SOŠOUSpolu
prihlásení171114516146
prijatí171114516146
% úspešnosti100%100%100%100%100%100%100%100%100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Údaje v nasledujúcej tabuľke sú z klasifikácie za II. polrok školského roka 2016/2017.

Trieda2AJANJBIOCVMCSJDEJETVFYZGEGHNFHUVCHEIFVINFKAJ
I.A               
I.B               
I.C               
II.A 1,3        1  1,1 
II.B 1,53           1 
III.A 1,71          1  
III.B 2,06          1  
IV.A 1,54        1 1  
IV.B 1,68          1  
V.A 2,452,32  2,36  2,14 1,05  1,64 
V.B 2,052,24  1,95  1,76 1  1 
VI.A 2,563,06  2,44 2,222,72 1,17  1,06 
VI.B 2,743,11  3,05 2,262,79 1,42  1,11 
VII.A 2,522,61  2,48 2,262,87 1,132,52 1 
VII.B 2,552,5  2,45 2,362,64 1,142,45 1 
VIII.A 2,632,92  2,92 3,042,46  2,75 1,13 
VIII.B 2,762,67  3,1 3,142,81  2,86 1 
IX.A 2,812,57  2,77 32,71  2,81 1,19 
IX.B 2,532,55  2,82 3,182,86  2,45 1,09 

TriedaKNJMATMLZNBV2NJNEJOBNOBVPSPPVCPRPPRIPDAPRVRGV
I.A               
I.B               
I.C               
II.A 1,5           1,4 
II.B 1,58           1,26 
III.A 2,35          1,65  
III.B 2,11          2,33  
IV.A 1,79       1,21  1,63  
IV.B 1,95          1,77  
V.A 2,36             
V.B 2,29             
VI.A 2,56    1,61       1,22
VI.B 2,95    1,16       1,32
VII.A 2,52  2 1,13       1,04
VII.B 2,45  2,11 1,23       1,09
VIII.A 2,96  2,25 1,04        
VIII.B 3,1  2,25 1,48        
IX.A 3,05  22,61,29        
IX.B 3,05  1,893,252,05        

Trieda2RJRUJSJLSPRSEEŠPSPHTEHTECH2THDTSVTEVTHFTOFVLA
I.A   1           
I.B   1           
I.C   1           
II.A  1,651      1,05    
II.B  1,851,05           
III.A  2,121          1,71
III.B  2,281,11          2,28
IV.A  2,131,13       1,04  1,5
IV.B  1,961          1,57
V.A  2,451     1,271,05    
V.B  2,141     1,051    
VI.A  2,391,22     1,171    
VI.B  31,37     1,421,11    
VII.A2,43 2,71,171    1,351    
VII.B2,15 2,181,141,09    1,231    
VIII.A2 2,751,081,13    11,13  2,04 
VIII.B2,67 3,0511,19    1,141,05  1,48 
IX.A2,67 3,091,24      1,2    
IX.B2,73 3,141,36      1,43    

TriedaVUMVUČVYVVSMZNCZEM
I.A      
I.B      
I.C      
II.A  1   
II.B      
III.A      
III.B      
IV.A  1   
IV.B      
V.A  1   
V.B  1   
VI.A  1,17   
VI.B  1,16   
VII.A  1   
VII.B  1,09   
VIII.A1,17     
VIII.B1,29     
IX.A1,24     
IX.B1,27     

Prospech žiakov

Na konci školského roka 2016/2017 sme prospech hodnotili 373 fyzicky prítomným žiakom. Z nich na konci školského roka prospelo 361 žiakov, čo je 96,78%, 12 žiakov neprospelo (3,22%) - 7 žiakov na 1. stupni a 5 na 2. stupni.

Z 12 neprospievajúcich žiakov budú 2 žiačky preradené do ŠZŠ od 1.9.2017, 3 žiaci robili v auguste opravnú skúšku, všetci ju zvládli úspešne, 6 žiakov z 1. stupňa bude opakovať ročník a 1 neprospievajúca žiačka z 2. stupňa si splnila deväť rokov PŠD a bude pokračovať na dvojročnom OU.

Z 12 žiakov, ktorí plnili PŠD osobitným spôsobom v zahraničí zákonní zástupcovia 3 žiakov požiadali o komisionálne preskúšanie, ktoré žiaci zvládli úspešne. 2 žiaci sú absolventami európskej školy. 1 tretiačka, na žiadosť zákonných zástupcov, bude ešte preskúšaná 5.10.2017.

Po opravných skúškach prospelo 364 fyzicky prítomných žiakov - 97,58%. Oproti minulému školskému roku sme sa zlepšili o 1,54%, neprospelo 9 žiakov - 2,41%, čo je v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom o 1,55% menej. Čistých jednotkárov bolo na konci školského roka 83, o 21 žiakov viac ako vlani.

V štatistickom hodnotení sme sa oproti vlaňajšku zlepšili.

Údaje v tabuľke sú spracované k 31.8.2017.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A141121
I.B161501
I.C121020
II.A201910
II.B201910
III.A171700
III.B181800
IV.A242310
IV.B232300
V.A252113
V.B232102
VI.A191801
VI.B191810
VII.A232300
VII.B222200
VIII.A242400
VIII.B222101
IX.A232200
IX.B222200

Dochádzka žiakov

Za celý školský rok 2016/2017 sme vymeškali 37 357 vyučovacích hodín (priemer na žiaka 99,61), čo je o 540 vyučovacích hodín menej ako vlani, čo znamená v priemere o 0,38 VH. Neospravedlnených hodín bolo spolu 465, čo je o 299 VH menej ako vlani, v priemere o 0,73 menej.

Za tento školský rok sme evidovali len 2 záškolákov (1 - 4.A, 1 - 6.B), oboch sme evidovali aj minulý školský rok. Z nich žiačka zo 6.B vymeškala 64 NH. Okrem nich 2 žiaci (1 - 3.B, 1 - 8.A) vymeškali po 30 NH. V priebehu celého školského roka sme poslali 7 upozornení o zanedbaní PŠD, čo je o 7 menej ako vlani.


TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A131350103,861332102,46181,38
I.B15123982,6120980,6302
I.C1217401451718143,16221,83
II.A20148474,2148474,200,00
II.B19171490,21171490,2100,00
III.A171739102,241739102,2400,00
III.B181850102,781815100,83351,94
IV.A24232196,71224093,33813,38
IV.B22215898,09215898,0900,00
V.A22166275,55165175110,5
V.B212195104,522184104110,52
VI.A18130472,44127570,83291,61
VI.B192400126,322330122,63703,68
VII.A23195985,17192083,48391,70
VII.B22219799,86218499,27130,59
VIII.A243055127,293025126,04301,25
VIII.B212524120,192519119,9550,24
IX.A212304109,712258107,52462,19
IX.B22216298,27213797,14251,14

Výsledky externých meraní

Veľkú pozornosť sme venovali príprave žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Vďaka združeniu rodičov (ďalej len ZR) sme umožnili všetkým žiakom 4. a 9. ročníka riešiť KOMPARO ako súčasť prípravy na Testovanie 5 a 9.

Testovanie 5 prebiehalo 23.11.2016. Počas prípravy sa vyučujúce zamerali na odbúranie slabých stránok, ktoré prezradili vstupné písomné práce.

Testovanie 9 prebiehalo 5.4.2017. Elektronickú formu testovania sme nevyužili. Na dosiahnutie lepších výsledkov v testovaní sme deviatakom ponúkli prípravu aj v matematickom krúžku. Na začiatku II. polroka sme monitorovali úroveň vedomostí pred Testovaním 9 z MAT a SJL vlastnými porovnávacími testami.

Vyučujúci skonštatovali, že výsledky testovania ako aj samotné snaženie žiakov podať čo najlepší výkon ovplyvňuje skutočnosť, že niektorí žiaci, najmä neprospievajúci na 1. polroku, boli prijímaní na SŠ ako prví, a to ešte pred samotným testovaním.


NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemerPorovnanieNáš porovnávací test
Testovanie 5 - SJL4265,6%63,1%+ 2,5% 
Testovanie 5 - MAT4262,4%62,3%+ 0,1 
Testovanie 9 - SJL4447,4%61,2%- 13,8%55,5%
Testovanie 9 - MAT4446,1%56,4%- 10,3%32,5%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V tomto školskom roku sme zavádzali iŠkVP v 1.,2.,5. a 6. ročníku. V ostatných ročníkoch sme vyučovali podľa ŠkVP.

V iŠkVP v 2. ročníku sme posilnili MAT a v 6. ročníku 1.CUJ, MAT a GEG.

Všetci žiaci sa od 2. ročníka učili 1.CUJ (ANJ) a informatiku (informatickú výchovu) a od 7. ročníka 2.CUJ (NEJ, RUJ). V 6. a 7.ročníku sme učili predmet Regionálna výchova (súvisí so zavádzaním iŠkVP) a v ôsmom Tvorivé písanie.


Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku32222222219
iŠkVP32  22    9
ŠkVP  22  22210

Nepovinné predmety

V tomto školskom roku sme nemali žiadne nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny sme použili na posilnenie počtu vyučovacích hodín a nové predmety na II. stupni - Tvorivé písanie a Regionálnu výchovu .

Voliteľné hodiny boli začlenené v učebných plánoch školy ako:

a) predmety posilnené časovou dotáciou

slovenský jazyk a literatúra ( 1. - 4. ročník), prvý cudzí jazyk (2.,5. - 7. ročník), druhý cudzí jazyk (7.-9. ročník), informatika (2.,8. - 9. ročník), prírodoveda ( 3. a 4. ročník), matematika ( 2. - 9. ročník), dejepis (5. a 7. ročník), geografia ( 6; 8; a 9. ročník), vlastiveda ( 3. a 4. ročník), biológia ( 7. - 8. ročník), fyzika ( 7. a 9. ročník), chémia (7. ročník), etická a náboženská výchova (8. a 9. ročník), výtvarná výchova ( 3 .a 4. ročník), výchova umením ( 8. -9. ročník).

b) nové predmety

tvorivé písanie ( 8. ročník), regionálna výchova ( 6. a 7. ročník).

Škola vypracovala učebné osnovy ku všetkým predmetom uvedeným v štátnom vzdelávacom programe (ďalej len ŠVP)a v školskom vzdelávacom programem (ďalej len ŠkVP).

Do ŠkVP sme 1.9.2014 ako prílohu č.1 zaradili Národný štandard finančnej gramotnosti v zmysle metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti. Túto problematiku sme začlenili do predmetov MAT, IFV, SJL, VLA, PDA, PRV, ETV a PVC na I. stupni a na II. stupni do MAT, INF, SJL, FYZ, GEO, ETV a OBN.

Podľa inovovaného ŠVP sme vypracovali učebný plán pre všetky stupne vzdelávania na našej škole a vypracovali sme inovovaný ŠkVP pre 2., a 6. ročník a voliteľné hodiny v 7. - 9. ročníku.

V ŠkVP je vypracovaná organizácia vyučovania, ktorá je v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.

Náš učebný plán tvorí prílohu č. 1 k tlačenej podobe vyhodnocovacej správy a je zverejnený aj na webovom sídle školy v ľavom menu - iŠkVP - Učebný plán 2016. Jeho súčasťou je učebný plán podľa iŠkVP pre všetky ročníky a kombinovaný (aktuálny pre šk. rok 2016/2017), v ktorom sú zvýraznené ročníky postupujúce podľa iŠkVP a ročníky postupujúce podľa ŠkVP.

Štruktúra tried

Celý školský rok 2016/2017 boli v 1. ročníku tri triedy a vo všetkých ďalších ročníkoch dve triedy.

V škole pracovalo 5 oddelení ŠKD, v ktorých bolo zapísaných 111 detí na začiatku školského roka a na konci 116.

Z celkového počtu žiakov malo 12 žiakov povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Údaje v tabuľke sú aktuálne k stavu na konci školského roka.


 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovanýchŽiaci zo SZP
Prvého ročníka34201
Bežných tried16343225
Spolu19385226

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Na základe personálnych zmien vyplývajúcich z minulého školského roka sme v tomto školskom roku prijali 6 nových zamestnancov - 4 pedagogických (ďalej len PZ) a 2 odborných (ďalej len OZ). V auguste sme prijali 2 kvalifikovaných učiteľov pre primárne vzdelávanie, 2 kvalifikovaných učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie - začínajúceho učiteľa SJL - DEJ, učiteľku MAT - TCHV a špeciálnu školskú pedagogičku. Od februára 2017 do kolektívu pribudla aj školská psychologička.

Aj v tomto školskom roku mala Mgr. Alena Kubaliaková úväzok rozdelený na úväzok učiteľa pre primárne vzdelávanie 65% a 37% vychovávateľka v ŠKD. PhDR. Martin Lokša bol na vlastnú žiadosť od 1.9.2016 zamestnaný len ako učiteľ REG - 3 vyučovacie hodiny.

O ukončenie pracovného pomeru požiadali 2 zamestnanci školskej jedálne, a to z dôvodu odchodu do starobného dôchodku a dohodou. Zmluvu na dobu určitú sme nepredĺžili 5 zamestnancom. V jednom prípade z dôvodu ukončenia MD p. uč. Martiny Tyčiakovej.

V školskom roku 2016/2017 v škole pracovalo 33 pedagogických zamestnancov (o 2 viac ako vlani), 2 odborní zamestnanci a 14 nepedagogických zamestnancov.


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP26 132612,6
DPP7 + 2 OZ16 + 1,6 OZ1
Znížený úväzok 2 + 1 OZ1(Št)1 + 0,6 OZ0,6 (Št)
ZPS0201,6
Na dohodu 2 (ŠA)  
Spolu33 + 2 OZ1432 + 1,6 OZ13,6

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci členovia pedagogického zboru sú kvalifikovaní.

Jedna vychovávateľka si dopĺňala úväzok ako asistentka (8 hod.).

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02929
vychovávateľov055
asistentov učiteľa011
školský psychológ011
ŠŠ pedagóg011
spolu033 + 2 OZ33 + 2 OZ
  (1 PZ započítaný 
  aj ako uč. aj ako 
  vychov.) 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Odbornosť vyučovania hlavných predmetov patrí medzi naše priority. Personálne obsadenie školy a zmeny v počte vyučovacích hodín v inovovanom učebnom pláne priniesli navýšenie počtu neodborne odučených hodín.

Z celkového počtu vyučovacích hodín sme ich 6% odučili neodborne, všetky na 2. stupni. Oproti minulému školskému roku tento počet narástol o 9 VH.

Na 1. stupni si dopĺňali úväzok učitelia 2. stupňa, pričom odbornú spôsobilosť splnili - 10 VH (TEV - 4, ETV - 1, ANJ - 5).


RočníkPredmetPočet hodín týždenne
všetky ročníky 2. st. VYV6
5. - 8. ročníkTCHV10
8. ročník a 5.AINV6
7. - 8. ročník SEE4
6. a 9. ročníkTSV4
5. ročníkANJ4
6. BREG1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

PZ a OZ zvyšovali svoju profesionalitu a odbornosť nielen samoštúdiom odbornej literatúry, časopisov a odborných portálov, ale aj absolvovaním kontinuálneho vzdelávania, ktoré prebiehalo podľa plánu kontinuálneho vzdelávania a ročného plánu vzdelávania.

Pedagogickí zamestnanci prejavili vyšší záujem o predatestačné vzdelávanie ako prípravu na I. a II. kvalifikačnú skúšku (absolvovalo ho spolu 6 zamestnancov). Potrebujeme doplniť z radov našich PZ počet kvalifikovaných lyžiarskych inštruktorov a inštruktorov plávania (na vzdelávanie sa prihlásili, ale neuskutočnilo sa, prihlasovanie zopakujeme v nasledujúcom školskom roku).

Tri vyučujúce 1. stupňa absolvovali vzdelávanie organizované neziskovou organizáciou EDULAB zamerané na využívanie portálu Moja prvá škola - KOZMIX vo vyučovacom procese. Vyučujúce geografie sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Školská geografia - súčasnosť a perspektívy na UMB v B. Bystrici a RŠ na pedagogickej konferencii Učiteľ nie je google. Vyučujúci BIO, CHEM a FYZ využili ponuku spoločnosti (vydavateľstva) EXPOL a zúčastňovali sa odborných seminárov pre učiteľov daných predmetov.

Začínajúci PZ Mgr. Juraj Brečka (SJL - DEJ) úspešne absolvoval adaptačné vzdelávanie pod vedením uvádzajúcej p. uč. Mgr. Denisy Maťovčíkovej.

Všetci zamestnanci absolvovali tréning na zvládnutie agresivity žiakov a odbúranie stresu, ktorý bol spojený s návštevou OLÚP na Prednej hore a so vzdelávaním v oblasti protidrogovej prevencie.


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška12
2.kvalifikačná skúška14
funkčné vzdelávanie 1
funkčné inovačné vzdelávanie 1
inovačné11
doplňujúce pedagogické 1

Príloha  C

 

Plán kontinuálneho vzdelávania (pedagogických, odborných) zamestnancov na školský rok 2016/2017 - VYHODNOTENIE

P. č.

Titul

Meno

Priezvisko

Celková časová dotácia

v hodinách

Vzdelávanie

Spolu kredity

Začiatok

Koniec

Poznámka

Druh vzdelávania

Vzdelávacia inštitúcia

Názov vzdelávacieho programu

Počet kreditov

Predpokladané náklady na rozpočet     *

1.

Mgr.

Juraj

Brečka

 

adaptačné

ZŠ J. Simana, Valaská

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho učiteľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie

0

 

 

2016

26.5.2017

ukončil

2.

PaedDr.

Miriam

Slivková

164

funkčné

MPC

Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca

0

 

 

2015

 

pokračuje

3.

Mgr.

Patrícia

Hadžegová

30

aktualizačné

MPC

Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove

8

 

 

2016

----

vzdelávanie sa neuskutočnilo

4.

Mgr.

Štefánia

Piliarová

30

aktualizačné

MPC

Metódy na zvýšenie aktívneho učenia sa žiakov v geografii a vlastivede

8

 

 

2016

----

vzdelávanie sa neuskutočnilo

5.

6.

Mgr.

RnDr.

Monika

Mariana

Poliaková

Rafajová

40

aktualizačné

MPC

Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov – inštruktorov lyžovania

10

10

 

 

2016

2016

----

vzdelávanie sa neuskutočnilo

7.

Mgr.

Viera

Snopková

40

aktualizačné

MPC

Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese

10

 

 

2016

----

vzdelávanie sa neuskutočnilo

8.

Mgr.

Darina

Gillová

 

doplňujúce

UMB

B. Bystrica

 

0

 

 

2015

 

pokračuje

 9.

10.

 

PaedDr

Mgr..

Mgr.

Matúš

Miriam

Alena

Magera

Uhrinová

Kubaliaková

60

aktualizačné

KU Ružomberok

Prípravné atestačné na I. atestáciu PZ

0

 

 

2016

2016

2016

30.3.2017

30.1.2017

30.1.2017

ukončil

ukončila

ukončila

11.

12.

13.

Ing.

Mgr.

Ing.

Renáta

Alena

Zuzana

Bírešová

Blahútová

Slezáková

60

aktualizačné

KU Ružomberok

Prípravné atestačné na II. atestáciu PZ

0

 

 

2016

2016

2016

30.1.2017

30.1.2017

30.1.2017

ukončila

ukončila

ukončila

14.

Mgr.

Ivana

Hrončeková

60

aktualizačné

MPC

Prípravné atestačné na II. atestáciu PZ

0

 

 

2016

 

ukončila

15.

PaedDr.

Stanislava

Černáková

50

inovačné

MPC

Rozvoj prírodovednej gramotnosti v ZŠ

21

 

 

2016

----

vzdelávanie sa neuskutočnilo

16.

 

Miriam

Steinsdorferová

90

inovačné

MPC

Voľný čas v teórii a praxi výchovy mimo vyučovania

21

 

21

2016

9.12.2016

ukončila

 

 

60

inovačné

SOFTIMEX

Použitie mobilných zariadení vo vzdelávaní

15

 

15

2016

22.11.2016

ukončila

17.

Mgr.

Štefánia

Piliarová

60

funkčné inovačné

MPC

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich PZ

0

 

 

2016

 

pokračuje

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Prípravu žiakov na súťaže a olympiády považujeme za integrálnu súčasť vyučovacieho procesu. Aj tento školský rok môžeme s uspokojením konštatovať, že táto oblasť patrí medzi naše silné stránky.

Zúčastnili sme sa množstva vedomostných súťaží a olympiád, športových súťaží. Niektoré sme si sami zorganizovali - Beh pre zdravé srdce, venovaný pamiatke Jaroslava Simana, Turnaj vo vybíjanej a florbale, v spolupráci s obcou aj 2. ročník Turnaja vo florbale "O pohár starostu obce" ( dievčatá obsadili 4. miesto),aerobic maratón, cyklistické preteky, výtvarnú súťaž Rozprávanie o strome (niektoré práce z tejto súťaže boli súčasťou výzdoby Dňa stromu 2017 vo Vydrovskej doline), na 1. stupni spevácku súťaž Prehliadka speváckych talentov a súťaž o NAJ moderátora (víťazi sa podieľali na moderovaní slávnostného ukončenia školského roka spolu s RŠ).

Žiaci sa zapojili aj do VYV súťaží - Vesmír očami detí, Záchranár CO - môj kamarát, a žiaci so zdravotným znevýhodnením aj do VYV súťaže Karola Ondreičku.

Zúčastnili sme sa aj internetovej súťaže iBobor (100 žiakov). Bohaté zastúpenie mali aj rôzne MAT súťaže - Matematický klokan (48 žiakov), Pytagoriáda (77 žiakov), Maksík , Všetkovedko a Expert (95 žiakov.)

Opäť sme sa zúčastnili súťaže ENVITALENT , ktorú organizuje STROM ŽIVOTA. Žiaci prijali pozvanie spolu s p. uč. Zuzanou Slezákovou na stretnutie Envitalentov do Demänovskej doliny.

V priloženej tabuľke sú uvedené len najvýraznejšie úspechy našich žiakov.


Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolo SR
Športom proti drogám v Jasení3 žiaci2. miesto Mišunová, Pisárová, Kňazík  
Obvodné kolo vo vybíjanej - ml. žiaci 1. miesto   
Zimná kalokagatia  1. miesto - celoslovenská účasťMišunová 
Matematická olympiáda19 žiakov1 x 1. miesto, 1x3. miesto  Vilhan, Rafajová 
Chemická olympiáda2 žiaci1 x 2. miesto23. miestoŠtiaková 
Olympiáda ANJ30 žiakov2 x 5. miesto  Rafajová, O. Blahút 
Olympiáda SJL15 žiakov1x3. miesto Ďuricová 
Dejepisná olympiáda6 žiakov1x4. miesto(Vološin) a 1x6. miesto(Potančok)   
Geografická olympiáda14 žiakov1. miesto4. miestoRafajová 
Biologická olympiáda8 žiakov v OK2x 1. miesto, 2 x 2. miesto, 1x3. miesto1x7. miesto (Potančok)Kováčik, Rafajová, Koľajová, Kureková, Pohorelcová, Potančok  
ENVITALENT9 žiakov1x3. miesto (Potančok) Rafajová, Koľajová, Havaš 
Šaliansky Maťko15 žiakov2 - bez umiestnenia Bíreš, Vlček 
Hviezdoslavov Kubín16 žiakov    
Cezpoľný behdružstvo chlapcov3. miesto Vološin, Demény, Kuchár 
 jednotlivci1x3. miesto Vološin 
Memoriál M. Zavarskejštafeta žiačok2. miesto Švejkovská, Tekelová, Šuchová, Koporecová, Pacerová 
Crossfitdružstvo žiačok1. miesto Janíková, Graňáková, Krupová, Sivčáková 
 jednotlivci1x1. miesto Janíková 
Dvojboj - Predajnájednotlivci1x1.miesto,2x2.,3. miesto Matovič, Vološin, Floch, Šuchová, Cencerová 
 družstvo1. miesto   
Atletikajednotlivci1x3. miesto Morong 
Na bicykli bezpečnejednotlivci1x1. miesto Oravec 
 družstvo3. miesto Oravec, Pisár, Pohorelcová, Grisníková 
Vybíjaná - staršie žiačky 1. miesto4. miesto  
Florbal - žiačky 3. miesto   
Mladí zdravotnícistarší žiaci2. miesto   
 mladší žiaci8. miesto   
Mladí zachranári CO 11. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

ROK 2016/2017:

Podujatia organizované školskou knižnicou:

- k Medzinárodnému Dňu knižníc - Zábavný večer v školskej knižnici, Záložka do knihy spája školy - československý projekt, originálne stretnutie s knihami pripravil p. Mrkvička - p. T. Hujdič - čítanie plné scénického a dramatizovaného čítania, Spoločne čítame - k Medzinárodnému dňu rómov, Čítajme 2017 - čitateľský maratón organizovaný Linkou detskej istoty, účasť v cčeloslovenskej súťaži - O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice - obsadili sme 33. miesto

Aktivity dobrovoľníckeho charakteru:

- Bežím pomáhať v Čiernom Balogu, vydanie 3. knihy dobrých skutkov našich žiakov - Srdce pre Jaroslava Simana, naši žiaci boli súčasťou detskej poroty 16. ročníka Detský čin roka 2016, vianočné koledovanie - Dobrá novina, vianočné tvorivé dielne - predaj výrobkov na obecnom podujatí Živý Betlehém - darovanie výťažku vo výške 311 eur po spoločnom rozhodovaní žiakov a učiteľov ( žiakov z 2. A na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, žiakovi zo 4.B na pobyt v ŠKD, žiakovi zo 6.B vo forme bicykla a žiačke z 9.A vo forme poukazu pobytu v Detskej univerzite na UMB spolu s vreckovým), kampaň Červené stužky, návšteva DSS Tereza v Hronci so žiakmi - 4x

Ďalšie aktivity:

- Beh pre zdravé srdce venovaný pamiatke Jaroslava Simana, kultúrny program k Mesiacu úcty k starším realizovaný v našej škole, zápis žiakov do 1.ročníka, 12. reprezentačný ples školy, 7. ročník akcie Vyčistime si obec, Zasaďme si svoj les - žiaci 8. ročníka (v spolupráci s LZ Čierny Balog), Vianočná pošta, v spolupráci s obcou záchrana žiab zakladaním ochranných fólií, Strom života - Ekohliadka1 a 2, Hovorme o jedle - celoslovenský projekt a Zdravá desiata bez sladkostí a sladených nápojov , Pijeme čistú vodu - projekty k zdravému životnému štýlu na 1. stupni, Florbalový turnaj - 2. ročník - O pohár starostu obce - oblastné kolo

Ročníkové výstupy žiakov (uvedené sú len tie, na ktoré boli pozvaní aj rodičia):

- Deň šlabikára - 1. ročník, Čo sme sa naučii v druhom ročníkul - 2. ročník, Pozývame vás na naše podujatie - 4. ročník, Slávnostná akadémia - 9. ročník

Prezentácia prác a výkonov žiakov z rôznych súťaží:

- výstava prác z VYV súťaže Rozprávanie o strome na Dňoch stromu vo Vydrovskej doline, moderovanie slávnostného ukončenia školského roka víťazmi súťaže O NAJ moderátora, prezentácia oddelení v čitateľských zručnostiach ... aj v ŠKD čítame

Školské aktivity súvisiace s vyučovaním:

- MDD - rozprávkový les, besedy s lekármi, besedy zamerané na prevenciu šikanovania, kriminality, prevenciu pred zneužívaním drog, fajčenia, beseda s lesnou pedagogičkou Strom ako dom, plavecký výcvik základný a zdokonaľovací, lyžiarsky výcvik, kurzy adaptácie v 5. ročníku, dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy a finančnej gramotnosti ako forma realizovania prierezových tém ŠkVP, vydanie štyroch čísiel školského časopisu Cŕŕn

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé:

Škola podporujúca zdravie

Projekt EnglishOne

Moja prvá škola - KOZMIX

B) Krátkodobé:

Súťaž o najlepší triedny kolektív - vyhrala 5.B trieda.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej školskej inšpekcie: od 3.11. do 9.11.2017

Druh inšpekcie: komplexná inšpekcia

Predmet inšpekčnej činnosti: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole.

V správe o výsledkoch školskej inšpekcie sú nasledovné zistenia a ich hodnotenie :

Riadenie školy - dosiahnutá úroveň - veľmi dobrá

Podmienky výchovy a vzdelávania - dosiahnutá úroveň - veľmi dobrá

Priebeh výchovy a vzdelávania

Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu sa sledovala na 75 vyučovacích hodinách z hľadiska vyučovania učiteľmi a učenia sa žiakmi, z čoho na 1. stupni bolo vykonaných 35, na 2. stupni 40 hospitácii.

1. stupeň (predmet a jeho hodnotenie) - SJL - priemerná úroveň, ANJ - priemerná úroveň, MAT - priemerná úroveň, PDA, PRV - priemerná úroveň, TSV - dobrá úroveň , Celkové hodnotenie vyučovania na 1. stupni - priemerná úroveň

2. stupeň (predmet a jeho hodnotenie): SJL - priemerná úroveň, ANJ - priemerná úroveň, MAT - priemerná úroveň, CHEM - priemerná úroveň, GEO - dobrá úroveň, TSV - dobrá úroveň, VYV - priemerná úroveň. Celkové hodnotenie vyučovania na 2. stupni - priemerná úroveň

Celkovo vyučovanie na škole bolo na priemernej úrovni.

Závery:

K silným stránkam školy patrilo realizovanie rôznych projektov, súťaží, realizácia spoločenských podujatí zviditeľňujúcich školu na verejnosti, ako aj spoluprácu s inými organizáciami v obci a v okolí. Pre všetkých žiakov boli vytvorené veľmi dobré podmienky na rozvíjanie talentov, záujmov aj prostredníctvom mimoškolskej činnosti formou krúžkov a aktivít podporujúcich zdravý životný štýl. Škola ponúkala vzdelávanie aj pre žiakov so ŠVVP, vytvárala vhodné podmienky na realizovanie integrácie týchto žiakov aj vytvorením pracovných miest pre špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa. Školu charakterizovala otvorená klíma (vzájomná dôvera v učiteľskom zbore, súdržnosť kolektívu, angažovanosť učiteľov, demokratický štýl riadenia školy, pričom systém riadenia je stabilný a pevný), vytváranie bezpečného prostredia, čo potvrdili aj výsledky dotazníkov zadaných pedagógom a žiakom školy.

K pozitívnym stránkam v oblasti priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania patrilo zadávanie úloh na zapamätanie a pochopenie, ako aj na aplikáciu poznatkov, menej boli zadávané úlohy na podporu vyšších myšlienkových procesov. Proces učenia sa žiakov bol ovplyvnený sprístupňovaním poznatkov zrozumiteľným spôsobom, kladením stimulujúcich otázok, využívaním učebníc, učebných textov, ako aj pomôcok, s ktorými žiaci vedeli pracovať. Učitelia, najmä na 1. stupni, podporovali rozvoj matematickej gramotnosti a pracovných návykov a zručností dôsledným dodržiavaním postupov v riešení zadávaných úloh. Na väčšine hodín bola snaha žiakov oceňovaná priebežným motivačným hodnotením a povzbudzovaním k lepším výkonom.

V porovnaní s výsledkami z komplexnej inšpekcie vykonanej v škole v školskom roku 2005/2006 sa zlepšili podmienky výchovy, vzdelávania a riadenia školy z dobrej úrovne na veľmi dobrú úroveň. Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu bola porovnateľná - priemerná.

Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch školskej inšpekcie Štátna školská inšpekcia voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje tieto opatrenia:

1. odporúča: hospitačnú činnosť zamerať na rozvoj sebahodnotiacich zručností žiakov, diferencovanie úloh s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov a využívanie IKT na vyučovaní, činnosť metodických orgánov školy vo väčšej miere zamerať na využívanie poznatkov zo vzdelávania pre cielené a systematické interné vzdelávanie, realizovať výmenu skúseností aj formou vzájomných hospitácií, skvalitniť výpovednú hodnotu zápisníc MO a prijímať opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov.

Správa bola s RŠ prerokovaná 8.12.2016 v Banskej Bystrici.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

Areál školy je veľký. Sú v ňom dve samostatné budovy s učebňami pre I. a II. stupeň, samostatná telocvičňa s dielňami, budova školského klubu detí s jedálňou a školskou kuchyňou. V areáli sú tiež dve ihriská a školský pozemok s altánkom na vyučovanie v prírode.

V školskom roku 2009/2010 bola dokončená rozsiahla rekonštrukcia budovy ŠJ, budovy I.a II. stupňa stupňa vrámci projektu IQ- ZŠ Valaská, zabezpečenie energetických úspor.

V predchádzajúcom školskom roku sme dokončili revízie bleskozvodov, elektroinštalácii telocvične, vonkajšieho osvetlenia, ostatných elektrospotrebičov a kotolne. Revízie upozornili na nevyhovujúci stav bleskozvodov a vonkajšieho osvetlenia, ktoré sme počas letných prázdnin dali do poriadku. V júli 2016 sme realizovali v spolupráci s OcÚ výmenu stúpacích rozvodov vody v budove 1. stupňa. Vymenili sme aj obklady a umývadlá vo všetkých triedach a učebniach na 1. stupni, vymaľovali sme fasádu pri vstupe do oboch budov školy. V areáli pribudlo aj pieskovisko s uzamykateľným krytom, realizovala sa oprava komína a výmena jeho vnútorného vložkovania, všetko v spolupráci s OcÚ. V budove TEV sme zabezpečili alarm, vymenili sme dvere na kabinetoch a ostatných miestnostiach na 1. stupni, vymenili sme nábytok v kabintete TEV, skrine v učebni INV, FYZ a CHEM. Dokúpili sme zatemňovacie rolety do tried, zabezpečili sme opravu lavíc - ich bočného "laminovania". OcÚ MŠŠVaV schválilo prostriedky na vybavenie telocvične v celkovej sume 3 700 eur, ktoré sme vyčerpali do 31.12.2016.

Začiatkom letných prázdnin v roku 2017 sme pokračovali vo výmene stúpacích rozvodov vody v budove 2. stupňa a v rekonštrukcii hlavného prívodu vody do budovy 1. stupňa. V ŠJ sa zrealizovalo dôkladné vymaľovanie - zoškrabanie omietky, nanesenie protiplesňového náteru a vymaľovanie priestorov kuchyne. Súčasne prebehla výmena dverí do kuchyne, do výdajne a do ŠJ a rekonštrukcia výdajných okienok. Na budovu 2. stupňa bol nainštalovaný kamerový systém. Všetky tieto rekonštrukčné práce boli hradené z finančých prostriedkov OcÚ. Z vlastných finančných prostriedkov sme vymenili v triedach na 2. stupni obklady okolo umývadiel, umývadlá a vymaľovanie opravených častí a deviatackych tried. Ďalej sme zabezpečili opravu "bočného laminovania" ďalších lavíc, výmenu nábytku v kabinetoch a v šatniach TEV, dokúpili sme veľké nádoby na triedenie odpadu - plast a hliník do oboch budov školy, 2 notebooky, dataprojektor a PC do INV, stupienky pod tabule do všetkých prváckych tried, práčku a sušičku do ŠJ, novú motorovú kosačku, vysávače a kuchynské pomôcky do ŠJ. Zabezpečili sme povinné revízie.

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

Dokúpili sme pomôcka do kabinetu MAT (pravítka a kružidlá), do kabinetov na 1. st. a školských knižníc, CD prehrávače a reproduktory.

Zakúpili sme učebnice prvouky pre 2. ročník z prostriedkov MŠŠVaV SR a učebnice a pracovné zošity matematiky pre 7. ročník.

Učiteľom sme zabezpečili prístup na portál lepšia geografia a datakabinet.

Stučná analýza súčasného stavu a pripravované plány:

Priestory školy sú vyhovujúce okrem telocvične, kde problémy pretrvávajú, ale nedokážeme ich vyriešiť vlastnými silami. OcÚ prisľúbil pokračovanie vo výmene hlavného prívodu vody do budovy 2. stupňa počas nasledujúcich letných prázdnin. V plynovej kotolni je nutné zabezpečiť výmenu a kalibráciu čidla na snímanie úniku plynu a výmenu regulácie kotolne a vykurovania. Plánujeme výmenu obkladov v ŠJ aj s vymaľovaním, rekonštrukciu prízemia ŠJ - hygienické zariadenie, práčovňa so sušiarňou. Aj tieto opravy budeme potrebovať realizovať v spolupráci s obcou.

Zmenou dopravného značenia v obci a inštaláciou retardérov na ceste pri multifunkčnom ihrisku, sme prišli o "bežeckú dráhu" na 60 m, chýba nám doskočisko a priestor na vrh guľou, aj to sú požiadavky, s ktorými sa budeme musieť v budúcnosti zaoberať. Bez nich nedokážeme celkom plniť výkonový štandard predmetu TSV a naďalej zabezpečiť úspešnosť našich žiakov na športových pretekoch.

Dlhodobo plánujeme zabezpečenie skriniek na topánky žiakov 2. stupňa, ktoré by sme chceli umiestniť na chodbách, zariadenie oddychovej zóny v časti triedy, ktorá dne s slúži ako ďalšia jazyková učebňa. Slúžila by aj na vyučovanie ETV a na zasadania MO. Budeme pokračovať v ďalšej oprave školských lavíc v bývalých deviatackych triedach a postupne aj na 1. stupni.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne prostriedky na žiakov školy získané z rozpočtu MŠŠVaV SR na rok 2016 boli 605 336 eur.

nenormatívne (doprava - presun z r. 2015) - 773 eur

nenormatívne ( doprava, SZP, VP, odchodné) - 34 887 eur

(doprava - 12 627 eur, SZP - 3 777 eur, VP - 5 326 eur, učebnice ANJ - 1 936 eur, LV -1 869 eur, škola v prírode - 3 563, 20 eur, odchodné - 1 943 eur, uč. prvouky - 144, 76 eur, projekt TEV - 3 455,26 eur)

ostatné ( prenájom) - 554 eur

z normatívu na mzdy a odvody sme dali - 386 669 eur a 141 755 eur

na bežné výdavky - 76 912 eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí vo výške 4 524 eur sme poukázali Obecnému úradu vo Valaskej. Zostávajú majetkom obce.

Poplatok od septembra 2013 je 4 eurá.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Za vzdelávacie poukazy sme dostali spolu 5 326 eur, z nich sme na tovary a služby spojené s činnosťou krúžkov dali 2 311 eur, na odmeny vedúcim krúžkov 2 130 eur a na odvody 885 eur.

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Združenie rodičov pri našej základnej škole hospodárilo k 31. 8. 2017 takto:

Zostatok z predchádzajúceho školského roka k 1.2.2016 - 2 369,89 eur

Príjmy: 2 740,21

Výdavky: 3 220,09 eur

Stav financií k 31. 8. 2017 : 1 890,01 eur (1 875,24 eur na účte a v pokladni 14,77 eur.

Najväčšiu časť príjmov tvorili: príspevky rodičov, ktoré sa z 5 eur zvýšili na 6 eur na žiaka (2 740,21 eur), príjem za ples školy (360 eur) a ostatné príjmy z predaja školského časopisu Cŕŕn (96 eur).

Najvyššie výdavky boli za: cestovné na súťaže a olympiády (516,86 eur), cestovné na plavecký výcvik (440 eur ), KOMPARO pre žiakov 4. a 9. ročníka (525,10 eur), odmeny pre žiakov ( 368,19 eur), Mikuláš ( 473, 20 eur) a za hudobnú produkciu (120 eur).

Prehľad hospodárenia ZR je zverejnený na webovom sídle školy - v ľavom menu - Rada rodičov - Rada rodičov.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Medzi iné finančné prostiedky zaraďujeme balíčky s učebnými pomôckami pre žiakov I. ročníka v hodnote 20 eur pre každého žiaka od Obecného úradu vo Valaskej.

Finančnú odmenu pre žiakov s výborným prospechom, správaním a bezproblémovou dochádzkou od obecných úradov školského obvodu vo výške 20 eur dostalo v tomto školskom roku v I. a II. polroku spolu 32 žiakov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Aj zo správy komplexnej inšpekcie vyplynulo, že veľmi dobré výsledky dosahujeme v oblasti riadenia školy a v oblasti podmienok výchovy a vzdelávania. Prostredníctvom poskytovaných disponibilných hodín vytvárame podmienky na akceptovanie záujmov žiakov, ich predpokladov pre formovanie ďalšieho štúdia so zámerom čo najúspešnejšieho uplatnenia sa v živote.

Žiakom vytvárame veľmi dobré podmienky na rozvíjanie talentov (inšpirujúci učitelia, schopní podporovať talentovaných žiakov, úspešná účasť žiakov v športových a vedomostných súťažiach), realizujeme vlastné súťaže, tradičné aktivity školy, pestujeme tradície spojené s menom Jaroslava Simana.

Príjemné a estetické vnútorné a vonkajšie priestory, dobrá vybavenosť kabinetov a tried (možnosť využívať interaktívnu tabuľu v každej triede), odborné učebne pre vyučovanie INV, CUJ, CHEM, FYZ, TCHV, TSV, NBV.

Systematické vzdelávanie pedagogických zamestnancov, odborná a kooperatívna činnosť vyučujúcich, výchovného poradcu a koordinátorov ENV, zdravej školy, prevencie a VMaR, participácia vedúcich MO na procesoch riadenia, starostlivosť OZ, každoročné monitorovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti, šikanovania a kyberšikanovania, spolupráca školy s miestnymi organizáciami, so združením rodičov, propagácia školy.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Pretrváva nevhodné správanie niektorých žiakov nielen počas prestávok, ale aj na vyučovaní a s tým súvisiace vylúčenie žiaka z vyučovacej hodiny, Hodnotenie vyučovacieho procesu ŠŠI (okrem GEO a TSV) ako priemerné. Slabé výsledky výstupných písomných prác z MAT.

Návrh opatrení:

Navrhnúť a zapracovať zmeny vo Vnútornom školskom poriadku pre žiakov (neskoré príchody do školy, vylúčenie z vyučovania, zaobchíádzanie s mobilnými telefónmi). Do vyučovacieho procesu zaraďovať metódy aktívneho učenia sa žiaka a metódy podporujúce rozvoj čitateľskej gramotnosti, zamerať sa na rozvoj sebahodnotiacich zručností žiakov, na diferencovanie úloh s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti a zručnosti žiakov a využívanie IKT na vyučovaní. Prehodnotiť zloženie MO, vytvoriť ešte jeden MO oddelením jazykov od spoločenskovedných predmetov. Činnosť MO zamerať vo väčšej miere na vzájomnú výmenu skúseností aj formou vzájomných hospitácií, prijímať opatrenia na zlepšenie výchovno - vzdelávacích výsledkov žiakov. Pokračovať v projektoch zdravej školy - žiaci pijú čistú vodu a desiata bez sladkostí aj na 2. stupni (najmä v 5. - 6. ročníku).

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Škola má vzhľadom k počtu žiakov a vzdelávacím aktivitám dobrú personálnu štruktúru. Priestorové podmienky sú veľmi dobré.

Žiaci môžu vo voľnom čase pracovať v rôznorodých krúžkoch, majú zabezpečenú starostlivosť špeciálneho pedagóga a školského psychológa, kvalitné služby školskej jedálne a školského klubu detí.

Zo strany zriaďovateľa je škole venovaná maximálna pozornosť.

Rozvh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a je prispôsobený cestovnému poriadku školských autobusov. Je zverejnený na webovom sídle školy.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Ponuka záujmovej činnosti žiakov je bohatá a umožňuje im vybrať si pohybovo - športové aj náučné aktivity počas voľného času. Zabezpečujeme ju pomocou učiteľov a ochotných odborníkov.

Počet žiakov, ktorí neabsolvovali v školskom roku 2016/2017 60 hodín v záujmovom krúžku bolo 20.


Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Cyklistický krúžok25PaedDr. Michaela Badinková
Florbalový krúžok - dievčatá12PaedDr. Matúš Magera
Florbalový krúžok - chlapci17PaedDr. Matúš Magera
Futbalový krúžok - mladší žiaci18p. Thomka
Futbalový krúžok - starší žiaci12p. Danko
Krúžok mažoretiek13Mgr. Lucia Karolová
Matematika inak26RNDr. Mariana Rafajová
Novinársky krúžok10Mgr. Denisa Maťovčíková
Šikovné ruky11Ing. Zuzana Slezáková
Šikuľkovia12Mgr. Silvia Paulovičová
Tanečný krúžok16PaedDr. Michaela Badinková
Turistický krúžok 1. stupeň15Mgr. Štefánia Piliarová
Turistický krúžok 2. stupeň27Mgr. J. Pohorelcová
Volejbalový krúžok19Mgr. Juraj Kriváň

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Predsedkyňou rodičovskej rady je naďalej pani Monika Senčeková, pokladníčkou pani Lucia Ťažká.

Rada rodičov si zvolila nových zástupcov (J.Nitková, A. Vaníková, R. Hadžega, T. Náther) do rady školy, doterajším členom sa skončilo volebné obdobie.

Rodičia pomohli pri organizovaní Mikulášskej diskotéky, pripravili pre deti balíčky so sladkosťami, na Valentínskom karnevale pri vydávaní občerstvenia, zapájali sa do organizovania výletov a exkurzií. Vo februári sme zorganizovali v spolupráci so ZR 12. reprezentačný ples školy.

V priebehu roka bola jedna plenárna schôdza združenia rodičov a triedni učitelia mali štyri stretnutia triednych aktívov

Prehľad počtu prítomných rodičov na triednych aktívoch:


Prehľad uskutočnených triednych aktívov ZŠ J. Simana 2016/2017

 

1.

2.

3.

4.

5.

Prier v %

1. A

dátum

08.09.2016

04.10.2016

30.11.2016

06.04.2017

 

 

 

počet rodičov

14

15

12

14

13

14

13

14

 

 

 

počet %

93%

86%

93%

93%

 

91%

1. B

dátum

08.09.2016

04.10.2016

22.11.2016

04.04.2017

 

 

počet rodičov

14

16

14

16

13

16

12

15

 

 

 

 

počet %

88%

88%

81%

80%

 

84%

1. C

dátum

08.09.2016

04.10.2016

30.11.2016

28.03.2017

 

 

počet rodičov

15

15

13

14

9

13

8

12

 

 

 

počet %

100%

93%

69%

67%

 

82%

2. A

dátum

04.10.2016

29.11.2016

28.03.2017

03.05.2017

 

 

 

počet rodičov

17

20

14

20

18

20

15

20

 

 

 

počet %

85%

70%

90%

75%

 

80%

2. B

dátum

04.10.2016

29.11.2016

28.03.2017

05.06.2017

 

 

 

počet rodičov

11

18

13

19

16

19

14

19

 

 

 

počet %

61%

68%

84%

74%

 

72%

3. A

dátum

04.10.2016

12.12.2016

20.03.2017

22.06.2017

 

 

 

počet rodičov

11

17

9

17

10

17

7

17

 

 

 

počet %

65%

53%

59%

41%

 

54%

3. B

dátum

04.10.2016

29.11.2016

28.03.2017

04.05.2017

31.05.2017

 

 

počet rodičov

11

18

3

11

11

18

4

8

13

18

 

počet %

61%

27%

61%

50%

72%

50%

4. A

dátum

04.10.2016

07.12.2016

21.03.2017

06.06.2017

 

 

 

počet rodičov

14

24

14

24

15

24

9

24

 

 

 

počet %

58%

58%

63%

38%

 

60%

4. B

dátum

04.10.2016

01.12.2016

21.03.2017

06.06.2017

 

 

 

počet rodičov

15

24

15

24

15

24

11

22

 

 

 

počet %

63%

63%

63%

50%

 

59%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A

dátum

04.10.2016

08.12.2016

04.04.2017

13.06.2017

 

 

 

počet rodičov

16

21

17

21

18

21

18

21

 

 

 

počet %

76%

81%

86%

86%

 

82%

5. B

dátum

04.10.2016

14.12.2016

29.03.2017

17.05.2017

 

 

 

počet rodičov

18

22

19

22

14

21

11

21

 

 

 

počet %

82%

86%

67%

52%

 

72%

6. A

dátum

14.10.2016

13.12.2016

14.03.2017

17.05.2017

 

 

 

počet rodičov

14

18

13

18

13

18

14

18

 

 

 

počet %

78%

72%

72%

78%

 

75%

6. B

dátum

04.10.2016

29.11.2016

14.03.2017

23.05.2017

 

 

 

počet rodičov

14

19

15

19

15

19

10

19

 

 

 

počet %

74%

79%

79%

53%

 

77%

7. A

dátum

04.10.2016

08.12.2015

29.03.2017

11.05.2017

 

 

 

počet rodičov

14

23

17

23

15

23

17

23

 

 

 

počet %

61%

74%

65%

74%

 

68%

7. B

dátum

04.10.2016

17.01.2017

10.05.2017

13.06.2017

 

 

 

počet rodičov

13

22

14

22

16

22

9

12

 

 

 

počet %

59%

64%

73%

75%

 

68%

8. A

dátum

04.10.2016

13.12.2016

04.04.2017

01.06.2017

 

 

 

počet rodičov

16

24

16

24

16

24

15

24

 

 

 

počet %

67%

67%

67%

63%

 

66%

8. B

dátum

04.10.2016

14.12.2016

29.03.2017

01.06.2017

 

 

 

počet rodičov

7

21

10

21

6

21

12

21

 

 

 

počet %

33%

48%

29%

57%

 

42%

9. A

dátum

04.10.2016

29.11.2016

05.04.2017

31.05.2017

 

 

 

počet rodičov

16

22

12

24

21

22

15

21

 

 

 

počet %

73%

50%

95%

71%

 

72%

9. B

dátum

04.10.2016

29.11.2016

08.02.2017

03.04.2017

 

 

 

počet rodičov

13

22

20

22

17

22

22

22

 

 

 

počet %

59%

91%

77%

100%

 

82%

Priemerný počet v %

70%

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s miestnymi organizáciami:

DSS Tereza v Hronci - návštevy so žiakmi v rámci Mesiaca úcty k starším, na sviatok Martina, v predvianočnom adventnom období a pri príležitosti Dňa mozgu.

Kultúrny život v obci - zúčastnili sme sa Vianočných trhov na Živom betlehéme, prispeli sme do kultúrneho programu ku Dňu matiek (hlavným organizátorom bola MŠ vo Valaskej)

Spolupráca s OcÚ - pri organizovaní už spomínaného florbalového turnaja, enviro aktivity Vyčistime si obec, prispievaním do miestnych novín Valaštiansky hlásnik

Spolupráca s MŠ - vzájomné návštevy za účelom zlepšenia adaptácie predškolákov

Iná spolupráca - v rámci vyučovania REG p. uč. M. Lokša pokračoval v spolupráci s regionálnym historikom p. M. Weissom, so Skanzenom vo Vydrove - už spomínaná výstava výtvarných prác žiakov.

Propagácia školy - prostredníctvom webového sídla školy, školského časopisu Cŕŕn, kultúrneho programu pre starých rodičov.

Záver

Vypracovala: Mgr. Štefánia Piliarová

vo Valaskej, 6. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.júna 2017

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy prerokovala správu o výchovno - vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 na svojom zasadnutí dňa 12. októbra 2017.

Ing. Peter Bánik

predseda RŠ

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválenie zriaďovateľom školy dňa: ............................