• PROFIL ŠKOLY

    •  ZAMESTNANCI ŠKOLY

      

     Pedagogickí zamestnanci:          

                                           26 učiteľov (6 asistentky učiteľa  - asistentky učiteľa pre žiakov so ZZ a pre žiakov zo SZP)

                                             5 vychovávateliek

                                            1 školský špeciálny pedagóg

     Nepedagogickí zamestnanci:  2 ekonómky / EO a mzdy/

                                                             4 upratovačky

                                                           1 školník a kurič

                                                           6 kuchárok a vedúca ŠJ 

     Externí spolupracovníci :           správca výpočtovej a didaktickej techniky

                                                            bezpečnostný technik

                                                            protipožiarny technik

                                                           dozor v školskom autobuse

      

      Vyučovanie  začína ráno o  7.45  hod.  Dopoludňajšie vyučovanie končí o 13.05 hod.

     Časové rozvrhnutie hodín a prestávok je prispôsobené príchodu a odchodu školských autobusov:

     1. hodina  7.45  -   8.30

     2. hodina  8.40  -   9.25

     3. hodina  9.40  -  10.25

     4. hodina 10.35 -  11.20 

     5. hodina 11.30 -  12.15

     6. hodina 12.20 -  13.05


     Školské autobusy odchádzajú  spred areálu školy obidvomi smermi  o 13.35 hod.

     ZAMERANIE ŠKOLY:


     Vyučovanie cudzích jazykov  od druhého ročníka. 

     V šiestom ročníku si žiaci volia vyučovanie voliteľných predmetov v 7. - 9. ročníku, a to:

     A možnosť - vyučovanie druhého cudzieho jazyka - nemecký jazyk alebo ruský jazyk,

     B možnosť - vyučovanie zábavného čítania a sveta práce v 7. ročníku,

                         -  praktické cvičenia z biológie a chémie v 8. ročníku,

                         - cvičenia z matematiky, slovenského jazyka a literatúry v 9. ročníku.

      Žiaci šiesteho  ročníka sa učia nový predmet Regionálna výchova a v deviatom Tvorivé písanie.

     Každý ročník žiaci ukončia povinným ročníkovým výstupom, na niektoré z nich pozývame aj rodičov.

     Vyučovanie informatiky

     Každy žiak získa nielen základy počítačovej zručnosti, ale naučí sa pracovať aj s informáciami (vyhľadať ich, posúdiť, použiť), ktoré využije na vyučovaní ďalších predmetov alebo v povinnom ročníkovom výstupe.

     Vo všetkých kmeňových triedach je interaktívna tabuľa, dataprojektor a možnosť pripojenia na internet.

     Ďalšie dôležité fakty:

     Škola má zriadenú: multimediálnu učebňu, jazykové učebne, učebne pre vyučovanie fyziky, chémie, náboženskej výchovy, technickej výchovy a učebňu v prírode.  K dispozícii je veľkorysý zelený školský areál s pieskoviskom a minipreliezkou.

     Od školského roka 2001/2002 vydávame vlastný školský časopis Cŕŕn ako dvojmesačník. V školskom roku 2018/2019 pripravujeme aj jeho elektronickú podobu.

     Sme školou pre DETI BUDÚCNOSTI, od školského roka 2014/2015 aj školou JAROSLAVA SIMANA, v ktorej bijú dobré detské srdcia . Každoročne venujeme výťažom z predaja vianočných výrobkov niekomu, kto to potrebuje o čom spoločne rozhodujú žiaci a učitelia. 

     Pestujeme vlastné tradície školyBeh pre zdravé srdce, Vianočné tvorivé dielne, vydávame Knihu dobrých skutkov "Srdce pre Jaroslava Simana", pripomíname si meniny našej školy aj obľúbenými jedlami Jaroslava Simana, žiacka školská rada spolu s deviatakmi každoročne organizuje:  Mikuláša, Karneval, Deň detí.