• V školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do nasledovných projektov (v niektorých pokračujeme aj v školskom roku 2019/2020):

     • TESTOVANIE pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka - v projekte pokračujeme
     • TECHNIKA HROU od základných škôl - projekt ukončený
     • ŠKOLY ZA DEMOKRACIU - v projekte pokračujeme
      • preventívny program pre žiakov a mládež založený na skúsenostiach nemeckej organizácie CulturesInteractive
      • koordinátorkou projektu je Soňa Skladaná
      • koordinátorkou vzdelávacieho programu je Zuzana Szabóová 
      • trvanie projektužiaci sa s koordinátorkou vzdelávania budú stretávať každý mesiac na dvoch vyučovacích hodinách aj v školskom roku 2019/2020
      • projekt sa realizuje v 9.A 
      • program rozvíja kompetencie žiakov v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti a vymedzovaním sa voči všetkým formám intolerancie, stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia
      • uzatvorená zmluva o spolupráci:  ZMLUVA_-_Skoly_za_demokraciu_2019.pdf
      • viac informácií: http://niot.sk/program-vzdelavanie
     • FENOMÉNY SVETA - do projektu sa zapájame príležitostne
     • TENIS DO ŠKôL - v projekte pokračujeme
      • projekt Slovenského tenisového zväzu v spolupráci s MŠVVaŠ SR, generálnym partnerom projektu je COOP Jednota Slovensko
      • koordinátorkou projektu je Ivana Slašťanová
      • trvanie projektu - od 6.3.2019
      • princípom projektu je pritiahnuť k pravidelnému športovaniu čo najviac detí v základných školách a je určený pre žiakov 1. stupňa
      • v rámci projektu škola získala základný tenisový balíček (30 ks plastových rakiet, 60 ks penových lôpt, 1 ks rakety pre učiteľov, 15 ks detských rakiet, 30 ks mäkkých lôpt, 1 ks minitenisová sieť a metodický materiál) , ktorý poskytol Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom od MŠVVaŠ SR
      • viac informácií:http://www.tenisdoskol.sk/
      • zmluva - zmluva_STZ-ZS_TenisDoSkol2018_V0.pdf
     • IT AKADÉMIA PARTNER - vzdelávanie pre 21. storočie - nový projekt
      • strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.
      • je zameraný na inováciu prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientáciu mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov bude zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky budú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. 
      • koordinátorkou projektu je Renáta Bírešová
      • trvanie projektu - od 31.10.2019 do 31.10.2025
      • viac informácií: http://itakademia.sk/zakladne-informacie/
      • zmluva - IT_projekt_2020.pdf