Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Rada rodičov

PROFIL ŠKOLY

Zamestnanci školy:

 

Pedagogickí zamestnanci:          29 učiteľov

                                                  5 vychovávateliek

Odborní zamestnanci               1 školský špeciálny pedagóg

                                               1 školský psychológ

Nepedagogickí zamestnanci:  2 ekonómky / EO a mzdy/

                                                        4 upratovačky

                                                      1 školník a kurič

                                                      5 kuchárok a vedúca ŠJ 

Externí spolupracovníci            správca výpočtovej a didaktickej techniky

                                                       bezpečnostný technik

                                                       protipožiarny technik

                                                      dozor v školskom autobuse

 

  Vyučovanie  začína ráno o  7.45  hod.  Dopoludňajšie vyučovanie končí o 13.05 hod.

Časové rozvrhnutie hodín a prestávok je prispôsobené príchodu a odchodu školských autobusov:

1. hodina  7.45  -   8.30

2. hodina  8.40  -   9.25

3. hodina  9.40  -  10.25

4. hodina 10.35 -  11.20 

5. hodina 11.30 -  12.15

6. hodina 12.20 -  13.05


Školské autobusy odchádzajú  spred areálu školy obidvomi smermi  o 13.35 hod.

Zameranie školy:


   Vyučovanie cudzích jazykov  od druhého ročníka povinne pre všetky deti. Od školského roku 2011/2012 začínajú všetci s povinnou angličtinou.

Od šiesteho o ročníka sa všetci žiaci učia dva cudzie jazyky. Druhý si majú možnosť vybrať z nemeckého a ruského jazyka.

 Od školského roku 2006/2007 máme v škole aj dve moderné jazykové učebne, s učiacimi jednotkami pre18  žiakov s počítačom, dataprojektorom a s  pripojením  na internet.

Žiaci siedmeho ročníka sa učia nový predmet Regionálna výchova a v ôsmom Tvorivé písanie.

Vyučovanie práce s počítačom , informatická výchova  na I. stupni a informatika na II. stupni školy.

Dôležité je, aby každy žiak získal základy počítačovej zručnosti, naučil  sa pracovať s internetom.

Máme dve počítačové učebne,  obidve s pripojením na inteneta s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom.

Vo všetkých kmeňových triedach je interaktívna tabuľa, dataprojektor a možnosť pripojenia na internet. 

Ďalšie dôležité fakty:

 

Škola má zriadenú multimediálnu učebňu, ktorú využívame na vyučovaní čoraz častejšie. Jej zariadenie tvorí  interaktívna tabuľa, počítač s pripojením na internet, televízny prijímač, video, domáce kino, dataprojektor, žiacka knižnica, elektronický klavír.

                                        

Škola má zriadenú učebňu v prírode,  v ktorej budú môcť žiaci kresliť, čítať, rozprávať sa ..... . Má pestré možnosti využitia na vyučovanie aj na oddych.

 

 

 Školský časopis "Cŕŕn" vydávajú   žiaci školy už  desiaty rok. Niektoré jeho čísla si môžete "prelistovať" na adrese ministerstva školstva v časti Moderná škola - školské časopisy./www. modernaskola.sk/